Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

An Giang tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ I năm 2021

(TUAG)- Ngày 13/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021.

Đây là lần đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng với mục đích: Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng.

Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nội dung Giải xoay quanh các vấn đề: Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Thể loại dự thi là các tác phẩm báo chí thuộc các thể loại báo in - báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.
Đối tượng tham dự Giải là tác giả là người đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang; các phóng viên báo ngoài tỉnh, đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tổ chức Giải, tỉnh sẽ lựa chọn những tác phẩm đạt giải cao gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021./.

Ngọc Hân


        
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21859764