Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(TGAG)- Ngày 14-11-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2018-2023. TGAG xin đăng toàn văn.

Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2018-2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của Đảng.

2. Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng về cơ sở, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
    
1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
    
2. Quá trình hình thành, phát triển gắn với vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Những kết quả đạt được trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong nhiệm kỳ mới.

4. Những gương điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 bắt đầu từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Căn cứ vào thời gian tổ chức Đại hội, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội một cách phù hợp.

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền; phối hợp Hội Nông dân tỉnh cung cấp thông tin về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên; đăng tải Đề cương tuyên truyền, tin tức, bài viết, hình ảnh liên quan đến Đại hội trên Bản tin thông tin CTTT và Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang.

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Đề cương tuyên truyền, tổ chức hình thức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền phù hợp; nắm diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh Đại hội; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền.

3- Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình, phóng sự, kịp thời phản ánh các hoạt động, hình thức sinh hoạt chính trị ở các cấp, ngành, địa phương; giới thiệu gương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo trong phát triển nông nghiệp; dành thời lượng tuyên truyền đậm nét trong những ngày diễn ra Đại hội; tùy điều kiện có thể tiếp sóng trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

Đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền, triển khai từ nay đến hết năm 2018, tương ứng với thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

VI- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023!
2. Cán bộ, hội viên, nông dân An Giang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023!
3. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới!
4. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
5. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Lưu ý: Đề cương tuyên truyền được đăng trên Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang.

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16660421