Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ...

(TGAG)- Ngày 06-11-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU về “Thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”. TGAG xin đăng toàn văn.

Thực hiện Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 09/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Mục đích

- Nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

- Giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2- Yêu cầu

Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tài liệu. Trên cơ sở nắm chắc lý luận chính trị, những nghiệp vụ cơ bản về công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở, người học có khả năng tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả.

II- Đối tượng học tập

- Cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh.

- Những người cần nghiên cứu, tìm hiểu thêm về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở.

III- Nội dung chương trình

Nội dung chương trình thực hiện theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành, gồm:

1- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở.
2- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.
3- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở.
4- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở.
5- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
6- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Mỗi chương trình gồm 05 chuyên đề. Trong đó, có 02 chuyên đề chung về lý luận chính trị và 03 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở.
Ngoài 05 chuyên đề quy định thống nhất nêu trên, tùy theo điều kiện của địa phương, cơ sở, có thể lựa chọn báo cáo thêm một số vấn đề về: Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội…

IV- Tổ chức thực hiện chương trình

1- Xây dựng kế hoạch mở lớp


Chương trình dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở được thực hiện ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu và đối tượng bồi dưỡng, Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng; trình thường trực cấp ủy phê duyệt; bảo đảm tất cả cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở được bồi dưỡng.

2- Tổ chức, quản lý lớp

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức các lớp theo kế hoạch hằng năm đã được Thường trực cấp ủy phê duyệt.

Đối với mỗi lớp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện căn cứ đối tượng chiêu sinh để phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch về chiêu sinh, tổ chức lớp học, bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian, quá trình giảng dạy và học; nếu lớp học có nhiều học viên, có thể mở theo cụm xã để giảm thời gian đi lại của học viên.

Kinh phí tổ chức lớp và cấp giấy chứng nhận cho học viên, thực hiện theo quy định hiện hành.

V- Công tác giảng dạy

Giới thiệu trên lớp nội dung 05 chuyên đề theo quy định. Tuy nhiên, tùy theo đối tượng, giảng viên có thể lựa chọn nội dung để giảng cho phù hợp với người học, tập trung vào những nội dung trọng tâm, theo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành.

Phần lý luận chung (02 chuyên đề đầu tiên), nếu học viên đã được học ở các lớp đoàn thể khác, thì sẽ được bảo lưu kết quả, không phải học lại 02 chuyên đề lý luận chung ở các lớp sau.

Ngoài việc giới thiệu nội dung các chuyên đề, chú ý bố trí thời gian cần thiết để học viên trao đổi, thảo luận, hiểu rõ, nắm vững những nội dung đã tiếp thu, liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị công tác.

Thời gian lớp học: 4,5 ngày, trong đó:
- Giới thiệu 05 chuyên đề (mỗi chuyên đề 1/2 ngày):  2,5 ngày.
- Trao đổi, thảo luận: 1/2 ngày.
- Viết thu hoạch: 1/2 ngày.
- Tham quan, nghe báo cáo điển hình: 1/2 ngày.
- Tổng kết, bế mạc: 1/2 ngày.

Sau mỗi lớp học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức họp, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo Thường trực cấp ủy; tiếp tục theo dõi, giúp đỡ học viên vận dụng, phát huy kết quả học tập trong hoạt động thực tiễn.

Hướng dẫn này thay cho các hướng dẫn trước đây của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Chí Thành (đã ký)
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9883572