Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(TGAG)- Ngày 15/6/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3- Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

2- Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.
Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3- Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức…
Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

4- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Các địa phương, đơn vị tùy vào điều kiện cụ thể tổ chức các hình thức gặp mặt, tọa đàm, tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng; tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích cách mạng, nói chuyện truyền thống…

2- Tổ chức các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực.

3- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim tài liệu phục vụ nhân dân. Phát hành sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo, tranh ảnh về chủ đề 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, ngành…

4- Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; tích cực phát hiện, biểu dương cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền (được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang http://tuyengiaoangiang.vn). Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại hội nghị định hướng công tác tuyên truyền, tổ chức Hội nghị Báo cáo viên; đăng tin, bài trong Bản tin Thông tin Công tác Tư tưởng và các ấn phẩm tuyên truyền...

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thiết thực, hiệu quả; kết hợp với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ tỉnh tới cơ sở tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện chuyên đề vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, biên giới, hải đảo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...) trước, trong và sau dịp kỷ niệm; hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc trong ngày kỷ niệm.

4- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 70 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử.

5- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh chỉ đạo tổ chức sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình nghèo...

6- Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang có kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm với nội dung và hình thức phong phú, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức từ 07 giờ ngày 2/9/2015.

V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)!

2- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt!

3- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4- Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015!

5- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Thống Kê

Đang có 135 khách online

Số lượt xem : 6969826