Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)

(TGAG)- Ngày 20-9-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

3- Tuyên truyền Ngày Toàn quốc kháng chiến cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong quý IV-2016 như: kỷ niệm 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016); 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2016.

4- Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, xứng với tầm vóc lịch sử của sự kiện, nhưng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, tạo được không khí phấn khởi, vui tươi.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến; nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi; phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

2- Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của các cấp, các ngành.

3- Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo  vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

4- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5- Thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến diễn ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thành phố Hà Nội, các Hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu… 

III- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tùy điều kiện cụ thể lựa chọn các hình thức kỷ niệm thích hợp như: tổ chức gặp mặt, giao lưu, tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng; tọa đàm, nói chuyện truyền thống; tham quan di tích lịch sử… Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

2- Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các trường học, nhất là Đại học An Giang, Trường chính trị Tôn Đức Thắng căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu… nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa -văn nghệ, thể thao, thông tin cổ động, chiếu phim, triển lãm về đề tài 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh.

4- Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng thỏa đáng tuyên truyền sự kiện này; chú trọng nêu gương các anh hùng trong kháng chiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.
Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức tiếp sóng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thành phố Hà Nội; có kế hoạch thông tin, phản ánh các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi cả nước; phát sóng các phim tài liệu về chủ đề 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trên kênh ATV1.

5- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các đơn vị trực thuộc.

6- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền sự kiện này với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

IV- THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Trong quý IV năm 2016, cao điểm là các ngày 18, 19, 20/12/2016. 

- Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://tuyengiaoangiang.vn)

- Kết thúc đợt tuyên truyền, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. Hạn chót nhận báo cáo là ngày 30/12/2016.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
   
1- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)!
   
2- Phát huy tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016!

3- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị!

4- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

5- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh An Giang lần thứ X!

6- Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247380