Truy cập hiện tại

Đang có 176 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9-2016

(TGAG)- Ngày 01-9-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 333-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 9-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, giải pháp Chính phủ tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới ban hành của tỉnh như: Chương trình hanh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh… 

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 9-2016

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2016; tiếp tục phản ánh tình hình sản xuất vụ Đông Xuân, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó của ngành chức năng đối với tình hình thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu; nỗ lực của các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và chương trình công tác của tỉnh.

- Thông tin tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV; kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ hai khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021); tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào cuộc sống; việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021…

- Ngày 19-8-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 9/2016 như: tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016), nhấn mạnh tính kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, tầm vóc lịch sử, ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Tám, thành tựu to lớn của ý nghĩa lịch sử 71 năm qua của đất nước ta; phản ánh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thành tựu kinh tế - xã hội và những đổi thay trên các vùng đất từng là căn cứ địa cách mạng… Tuyên truyền 86 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9); 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); 71 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9); 71 năm Ngày thành lập Ngành Tòa án Việt Nam (13/9); 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2016)…

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa; phản ánh không khí vui tươi, phong phú hấp dẫn, gắn kết cộng đồng, theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm; ghi nhận công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; thông qua các lễ hội giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với An Giang.

- Tuyên truyền các cấp, các ngành, địa phương tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch các tháng cuối năm 2016, thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; phản ánh các hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016 - 2017; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người (sốt xuất huyết, zika…); công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; nâng cao cảnh giác, cảnh báo người dân về tình hình thời tiết bất thường, phòng chống sạt lở, giông lốc mùa mưa, bão…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17150703