Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước

(TUAG)- Ngày 05/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh xin đăng toàn văn.

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng qua các nhiệm kỳ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

2. Thông qua tuyên truyền phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

3. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thông tin phải cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường và các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương; hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phù hợp với các đối tượng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước, được nêu trong các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 56-KL/TW,  ngày 23 /8 /2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, ngày 5/5/2020 của Chính phủ về “Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP, ngày 21/5/2021 của Chính phủ “Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường”, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

2. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là kết quả nổi bật, như: Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng; thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường... Đồng thời, phân tích chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, công tác nắm bắt, dự báo và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường...

Phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào quần chúng bảo vệ môi trường gắn với việc tuyên truyền, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

3. Tuyên truyền những tác động, cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Tập trung tuyên truyền, khích lệ, đề xuất - khuyến nghị giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

4. Tăng cường tuyên truyền đối ngoại, chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường..., đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
    
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tại địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

- Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn bám sát thực tiễn, dự báo sớm tình trạng ô nhiễm môi trường có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là ở khu đô thị, khu công nghiệp,…; từ đó chủ động phối hợp chặt chẽ với ban Tuyên giáo cùng cấp để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đề xuất các biện pháp xử lý, kiên quyết ngăn chặn những “điểm nóng” về môi trường theo đúng tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

2. Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước, cụ thể:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước tới cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên phối chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là khi xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án chính sách, pháp luật có tác động, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, có tính chất “phức tạp”,  “nhạy cảm”, Nhân dân quan tâm.
Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành đề cương, tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin, tuyên truyền về môi trường trên sách báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, nhất là trên Internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm trong việc đăng tải thông tin, tuyên truyền.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về bảo vệ môi trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ về đề tài môi trường.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
    
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về môi trường; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư.
    
- Nắm chắc và dự báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vận động cán bộ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi trường.

4. Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh
    
Phát động cho các hội Văn học, Nghệ thuật cấp huyện và phân hội chuyên ngành trong tỉnh tổ chức sáng tác, quảng bá những tác phẩm hay, có tính giáo dục, cổ động các tầng lớp Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

5. Các cơ báo chí , truyền thông trong tỉnh

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các chuyên mục, chuyên trang, các diễn đàn để thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về đề tài môi trường.

- Tăng cường tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, chống phá Đảng, Nhà nước.

Vận động phóng viên báo chí đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường trên internet, mạng xã hội.

6. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường tới cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể tại địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức, vận động cán bộ ngành tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phong phú, nhất là trên Internet, mạng xã hội.

- Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; từ đó kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời “điểm nóng” về môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký) Thái Thúy Xuân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177866