Truy cập hiện tại

Đang có 118 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015


Ngày 21-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Kế hoạch số 104-KH/BTGTU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tạo được sự chuyển biến thực sự trong việc tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ.

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

- Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải bằng những công việc thiết thực, cụ thể, sát hợp với từng tập thể, cá nhân trên cơ sở đăng ký học tập và làm theo của từng cá nhân với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc làm theo đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II- NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1- Tổng kết năm 2014, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014 và triển khai Hướng dẫn việc Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Thời gian thực hiện: Tháng 01-2015.

2- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01-2015.

3- Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Thời gian thực hiện: Tháng 01-2015.

4- Tổng kết Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thời gian thực hiện: Tháng 02-2015.

5- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 03-2015.

6- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. 

Thời gian: Tháng 4-2015.

7- Nắm tình hình việc tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015 tại các địa phương, đơn vị.
Thời gian thực hiện: Tháng 5-2015 (Vào dịp 19-5-2015).

8- Báo cáo kết quả triển khai học tập chuyên đề năm 2015; tổ chức họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thời gian thực hiện: Tháng 6-2015.

9- Tiến hành giao ban kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tại các cụm huyện, thị, thành và các đảng ủy. 

Thời gian thực hiện: Quý III-2015.

10- Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Tháng 12-2015.

11- Tổ chức hội nghị tổng kết việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Thời gian thực hiện: Tháng 12-2015.

12- Hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2016.

Thời gian thực hiện: Tháng 1-2016

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh do đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo; ở địa phương, đơn vị do đồng chí bí thư và thường vụ cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo. 

- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch; các đồng chí thành viên của Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ phận chuyên trách căn cứ vào thời gian và công việc, địa phương, đơn vị đã được phân công có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch, thường xuyên tham dự các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị cơ sở trên địa bàn và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. 

- Căn cứ vào Kế hoạch, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn việc cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc địa phương, đơn vị mình. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện các địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thường xuyên thông tin các nội dung thực hiện đến thành viên Bộ phận giúp việc phụ trách địa bàn, Bộ phận chuyên trách. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Tỉnh ủy trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ Kế hoạch, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong hệ thống tổ chức từ tỉnh tới cơ sở.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan thuộc khối nhà nước tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề học tập năm 2015.

- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch và các kết quả tổ chức thực hiện tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả.
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(đã ký)
Lê Chí Thành
 
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37479077