Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015


Ngày 22-12-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
 
Năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước - đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW ngày 05-12-2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

- Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1- Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng.

2- Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và của địa phương. Ca ngợi ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

- Tuyên truyền, giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, chung lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3- Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả hơn 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phát động các phong trào quần chúng thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.

4- Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)

- Nêu bật bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khẳng định vai trò lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quật cường của quân và dân ta trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trước những yêu sách phi lý của các nước ngoài. 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng.

5- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng.

6- Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015)   

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết; lòng tự hào về đất và người xứ Nghệ; phát huy hào khí của phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, tinh thần cách mạng quyết liệt, tinh thần đoàn kết phấn đấu đưa quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Tuyên truyền về sự khởi sắc của quê hương Xô viết trong công cuộc đổi mới; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là về công cuộc xây dựng nông thôn mới.

7- Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015)

- Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.

- Thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng đất Nam Bộ, nhất là các địa phương từng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần cách mạng của khởi nghĩa Nam Kỳ, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

8- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015)  

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.   

- Những cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

9- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

- Những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

10- Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2015)

- Thân thế, sự nghiệp của V.I Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới.

- Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I. Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin của V.I. Lênin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

11- Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2015)

- Cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăngghen.

- Những đóng góp của Ph.Ăngghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm; phối hợp và tổ chức tốt việc biên soạn đề cương tuyên truyền; kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: 

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.

- Tham mưu cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 của địa phương, đơn vị tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày kỷ niệm, như: thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sỹ… 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và công bố các tư liệu, nhân chứng liên quan đến các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, địa phương, nhất là về kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Cách mạng Tháng Tám, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.

- Định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên để tăng cường thông tin tuyên truyền. Biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn năm 2015; phối hợp với các ban ngành biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

3- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc mừng Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng và mừng đất nước đổi mới; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn, mừng sinh nhật Bác.. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

4- Sở Thông tin và Truyền thông định hướng tuyên truyền hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về các ngày lễ lớn của đất nước. Kịp thời đăng tải, thông tin tuyên truyền về các ngày lễ lớn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chú ý tăng cường đưa tin các điển hình, nhân tố mới.

5- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên đến từng xã, phường, khóm, ấp. Hướng dẫn đoàn viên, hội viên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

6- Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, cùng các phân hội và chi hội địa phương động viên, khích lệ hội viên, văn nghệ sỹ đẩy mạnh các hoạt động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước.

7- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 của đất nước với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, hấp dẫn; mở chuyên trang, chuyên mục về giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng và nhiều tin, bài về các ngày lễ lớn của đất nước; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm ở các địa phương, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh; truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt động lớn của đất nước; chủ động phối hợp với các đài bạn, các hãng phim để khai thác và chiếu các phim tư liệu về lịch sử.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi 2015!
2- Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)!
3- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
4- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!
5- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
6- Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!
7- Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)!
8- Nhiệt liệt chào mừng 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)!
9- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới!
10- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
11- Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
12- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)!
13- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)!
14- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
15- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
16- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh TuấnTiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36921134