Truy cập hiện tại

Đang có 250 khách và không thành viên đang online

Công văn về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW, ngày 25/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; Kế hoạch số 292/KH-BTCĐH, ngày 15/7/2020 tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh công tác báo chí tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh

Phối hợp các cơ quan liên quan chủ động cung cấp, định hướng thông tin, đôn đốc các cơ quan báo chí trong tỉnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả về Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền sự kiện; khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân trong cơ quan báo chí thực hiện xuất sắc công tác thông tin, tuyên truyền.

3. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

Thực hiện công tác tuyên truyền bám sát theo mục đích yêu cầu; các nội dung; các mốc thời gian nêu trong Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI năm 2020.

* Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW; Kế hoạch và Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, tại địa chỉ: http://www.angiang.dcs.vn (vào mục Xây dựng Đảng – Công tác chính trị tư tưởng – Tuyên truyền – Đề cương tuyên truyền).

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI THI ĐUA TỈNH, TRUNG ƯƠNG
  1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
  2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI.
  3. Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
  4. Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững!
  5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
  6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI!
  7. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
  8. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!
  9. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
  10. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI năm 2020
TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21181042