Truy cập hiện tại

Đang có 429 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
         
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
    
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
         
3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của đất nước tạo không khí phấn khởi, thuận lợi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn của đất nước
    
1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn riêng.

1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

a. Nội dung tuyên truyền
    
- Tuyên truyền ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; từ đó giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể và cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ấn phẩm tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
    
1.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
    
a. Nội dung tuyên truyền  
    
- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
    
- Tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, ngành, địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua. Thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
    
b. Hình thức tuyên truyền
    
- Cấp tỉnh
    + Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).
    + Tổ chức Giao lưu các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020.
    + Phát động Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2020-2021.
    + Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Báo An Giang; Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Tạp chí Thất Sơn xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm được các cấp các ngành tổ chức, đặc biệt phản ánh các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp sóng các chương trình trực tiếp Lễ kỷ niệm của Trung ương; chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    + Tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề tại bảo tàng, thư viện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Các địa phương, đơn vị trong tỉnh
+ Tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.
+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác, tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề tại các trung tâm văn hóa thể thao, thư viện, nhà truyền thống… trên địa bàn tỉnh.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, tham quan về nguồn…
    
1.4. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
    
a. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; nêu bật những thành tựu của đất nước sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức tọa đàm, hội thảo, gặp mặt giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, kết hợp trao tặng huân huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới…

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, trọng tâm hướng về cơ sở. Tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

- Xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu cổ động trực quan. Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng.

1.5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)

a. Nội dung tuyên truyền
    
- Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
    
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.    
    
- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc trong 66 năm qua; phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và của đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ấn phẩm tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
    
1.6.  Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
    
a. Nội dung tuyên truyền
    
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
    
- Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.
    
- Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    
b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ, tọa đàm, hội thảo, gặp mặt giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, kết hợp trao tặng huân huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới…

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, trọng tâm hướng về cơ sở; quan tâm tới các đối tượng là đoàn viên, thanh niên; sinh viên, học sinh. Tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.
- Xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu cổ động trực quan. Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng.

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

2.1. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

a. Nội dung tuyên truyền
    
- Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những công lao, đóng góp của đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng; trong sự nghiệp đổi mới đất nước và trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện.
    
- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung, bất khuất suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng đồng chí Lê Đức Anh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng quê hương Thừa Thiên - Huế ngày càng giàu đẹp.
    
b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò và những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
    
- Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người chiến sĩ cộng sản chân chính và người Lãnh đạo Mặt trận tiêu biểu; việc học tập và noi theo tấm gương của một trí thức lớn, một nhà lãnh đạo suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ở các cấp, các ngành, nhất là trên quê hương Long An.
    
b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và ngành ngoại giao của đất nước nói riêng.

- Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

2.4. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền
    
- Cuộc đời, hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới.
    
- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; việc học tập và noi theo tấm gương của một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ở các cấp, các ngành, nhất là trên quê hương Nghệ An.
    
b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

2.5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền
    
- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
    
- Nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thơ ca Việt Nam.
    
b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

3. Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là người con của quê hương An Giang

3.1. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Bác Tôn cho sự nghiệp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản; ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua thử thách nghiệt ngã với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng thành công của dân tộc; luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

- Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương An Giang trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội trên quê hương An Giang.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu cổ động trực quan; tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

3.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ung Văn Khiêm (13/2/1910 - 13/2/2020), lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương An Giang

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao to lớn của đồng chí Ung Văn Khiêm - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương An Giang và là nhà ngoại giao xuất sắc thuộc thế hệ học trò đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí Ung Văn Khiêm trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cho phong trào cách mạng miền nam; cho ngành ngoại giao, ngành nội vụ của đất nước.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.
    
4. Kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng
    
4.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)
    
a. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định những thành quả to lớn và đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
    
- Việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn các cấp, các ngành đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.
    
b. Hình thức tuyên truyền
    
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQVN các cấp trong tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tiếp và phát sóng phim tài liệu về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… chào mừng kỷ niệm.

4.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh - khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột thu hút các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

4.3. Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

a. Nội dung tuyên truyền
    
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của Nam Kỳ khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.
          
- Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng đất Nam Bộ, nhất là các địa phương từng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
           
- Việc phát huy tinh thần cách mạng của Nam Kỳ khởi nghĩa, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

b. Hình thức tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, tài liệu… thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Các địa phương, đơn vị, tùy điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tạo khí thế sôi nổi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng… gắn với các hoạt động mừng thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

4.4. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

- Nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Tôn vinh và tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.
    
4.5. Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn  kèm đề cương tuyên truyền riêng.
    
5. Kỷ niệm các ngày thành lập ngành, ngày truyền thống các cơ quan, ban, ngành, địa phương
    
5.1. Đối với kỷ niệm năm tròn
     
Tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô ban, ngành, địa phương; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền.

5.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ngành.
    
- Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng của các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
    
- Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
    
b. Hình thức tuyên truyền
    
- Tổ chức thăm hỏi, họp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành tuyên giáo của tỉnh qua các thời kỳ.
    
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; qua các ấn phẩm tuyên truyền.
    
- Ban tuyên giáo các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp, các ngành, đoàn thể… tùy điều kiện cụ thể, tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống ngành tuyên giáo; tổ chức tọa đàm, hội thảo, gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trên lĩnh vực công tác tuyên giáo những năm qua.

6. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
    
6.1. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp các ngành.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020).

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

6.2. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020).

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

- Các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành, đoàn thể… tùy điều kiện cụ thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức tọa đàm, hội thảo và các hoạt động kỷ niệm phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị.

6.3. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2020)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử,  trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên.

- Các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành, đoàn thể… tùy điều kiện cụ thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức tọa đàm, hội thảo và các hoạt động kỷ niệm phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền; đăng tải đề cương, hướng dẫn tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang; Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang và Bản tin Công tác tư tưởng; tổ chức hội nghị báo cáo viên, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, định kỳ báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các cơ quan báo chí bám sát hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động báo chí, truyền thông trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; làm tốt công tác thẩm định xuất bản, in ấn và phát hành ấn phẩm tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm,… phục vụ nhân dân, quan tâm nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Tăng cường theo dõi, kiểm tra các phương tiện cổ động trực quan, lưu ý tính mỹ quan, an toàn, không để xảy ra sai sót.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống,...

6. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường phối hợp vận động giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

7. Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các chi hội trực thuộc tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

8. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền miệng; gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)!
2. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!
5. Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2020)!
6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!
7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
8. Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác Tôn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu mạnh!
9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119347