Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Chống xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng!

(TGAG)- Các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “Diễn biến hoà bình”; không ngừng tấn công trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để truyền bá các quan điểm sai trái. Ngày càng có nhiều bài viết hoặc tin tức gieo rắt, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bọn chúng trắng trợn “viết lại lịch sử” để xuyên tạc con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Họ chống đối mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phủ nhận công cuộc đổi mới, cho rằng áp dụng kinh tế thị trường gắn với CNXH là “bắt cá hai tay” là “tham lam” không thể làm được. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh họ tập trung vào mục tiêu phi chính trị hóa quân đội và công an; cho rằng quân đội và công an chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước và an ninh, trật tự xã hội; không nên bị chi phối bởi chính trị, nhằm chia rẽ Đảng với quân đội và công an, giữa quân đội với công an. Trên lĩnh vực đối ngoại, họ lập lờ về đối tác và đối tượng; kêu gọi “thoát Trung”, “ngã Mỹ”, theo bên này chống bên kia… Chúng còn vu cáo: Tham nhũng là sản phẩm không thể loại trừ của chế độ ta; chống tham nhũng chỉ là “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe phái”. Đó chẳng qua là sự “Nổ bên trong hệ thống” mà Nhân dân không quan tâm…

Vấn đề mà họ luôn tập trung chống phá là vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Họ tuyên bố: “Đảng đang suy tàn”; từ đó có cái gọi là kiến nghị: “Những người cộng sản nên nhân cơ hội này mà chia cái đảng này thành hai hay nhiều đảng để có đa đảng, khởi đi một bước ban đầu trên tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, bước đi vừa có lợi cho dân tộc và vừa không ai trong quý vị phải chết hay phải chịu quá nhiều mất mát”. Cái gọi là đề nghị này không mới nhưng hết sức tinh vi, vô cùng thâm độc. Nó không phải là cái gì khác ngoài mục đích tiêu diệt Đảng ta, xóa bỏ chế độ ta, chống lại Nhân dân ta. Nó  tiếp tục chiêu bài chỉ có đa nguyên mới có dân chủ. Nó được ngụy biện, ngụy tạo theo “khuôn vàng-thước ngọc” của phương Tây. Đây là một thứ giáo điều mới mà “sùng bái phương Tây” là tư tưởng chủ đạo.
    
Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”; “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”… Thực tiễn khẳng định thực chất của dân chủ là quyền lực phải thuộc về Nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải được sự lãnh đạo của một chính đảng đại biểu cho quyền lợi của chính mình và chính quyền phải là công cụ chủ yếu để Nhân dân thực hiện vai trò làm chủ. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã từng xuất hiện và cũng đã phủ định hình thái đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Nguyên nhân là do trong quá trình đấu tranh cách mạng, một số đảng phái không có đường lối đúng đắn, hoặc không thật sự đại biểu cho quyền lợi quốc gia, dân tộc; thậm chí phản dân, hại nước… Tất cả lần lượt bị lịch sử loại bỏ, còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Việt  Nam được Nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình.
    
Gần 90 qua Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Riêng trong những năm gần đây nước ta trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh với tiềm lực và quy mô ngày càng lớn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Kết quả nói trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng… Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi./.
                        
Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16056169