Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(TGAG)- Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 14-7-2017, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thảo luận và đề ra những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017; tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, của các cơ quan chức năng; thảo luận, quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng.
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Võ Anh Kiệt - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận và đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại của các ngành, lĩnh vực và dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình đã làm sáng tỏ nhiều nội dung mà Nhân dân và cử tri quan tâm. Sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp thu những ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri; sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành mình, địa phương mình; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ đây đến cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017 mà Hội đồng nhân dân đã thông qua, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


Một là: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 mà nghị quyết đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hai là: Tiếp tục triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy; quan tâm mở rộng thị trường tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi; quan tâm đến bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão và đối phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Tích cực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào những xã phấn đấu đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Ba là: Đơn giản hóa, giải quyết nhanh chóng và bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, phục vụ kịp thời nhu cầu đầu tư và sản xuất - kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thiết yếu, tạo mặt bằng sạch tại các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Thu hút các dự án đầu tư du lịch, thương mại, trong đó quan tâm đến phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Tăng cường biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ đọng thuế. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích các khoản chi ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bốn là: Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về đào tạo; củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở hướng nghiệp, dạy nghề. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở ba tuyến, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử và nâng cao y đức trong phục vụ bệnh nhân. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; trong đó chú ý tới xuất khẩu lao động chất lượng cao; rà soát, thống kê, đánh giá tình hình hộ nghèo theo tiêu chí mới để có chủ trương, giải pháp phù hợp giảm nghèo nhanh và bền vững. Kịp thời di dời, hỗ trợ người dân trong vùng sạt lở.

Quan tâm, rà soát lại đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng. Cần chuyển dần một số chính sách cho không sang cho vay để gắn với trách nhiệm khi thụ hưởng và khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận cán bộ, nhân dân.

Năm là: Tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì, tăng cường Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đảm bảo duy trì trật tự và thực hiện đúng quy định trong việc khai thác cát trên các tuyến sông trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý kiên quyết các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải và các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để nêu gương trong xã hội.

Sáu là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức - chính trị xã hội trong việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính; đặc biệt là tập trung cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ gắn với việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế.
 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua 17 nghị quyết bao gồm các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phí lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và các lĩnh vực quan trọng khác. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân kịp thời và gắn với thực tế tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh và đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là giám sát thực hiện lời hứa của lãnh đạo các cấp, các ngành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017./.

Tin, ảnh:  NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26141401