Truy cập hiện tại

Đang có 276 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

(TUAG)- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Những năm qua công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.Nhận thức rõ, xây dựng NTM là những việc làm, hành động cụ thể diễn ra hàng ngày ở cơ sở, từng hộ gia đình, trong mỗi hành vi ứng xử của mỗi người dân sống ở nông thôn. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cần truyền tải và phổ biến đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nâng cao nhận thức của các tổ chức và người dân; giúp người dân nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì cần thực hiện, giúp người dân lựa chọn được nội dung khả thi nhất để đi đến đích của xây dựng NTM. Vì vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) cùng cấp đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng và thường xuyên lồng ghép trong định hướng tuyên truyền hằng tháng cho các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh và hệ thống tuyên giáo các cấp; xác định rõ nội dung, hình thức tuyên truyền. Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...; nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo gắn với tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, mục tiêu của Chương trình; những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tiến hành 02 cuộc điều tra xã hội học trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc các xã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; từ đó làm cơ sở giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều chỉnh những vấn vấn đề còn hạn chế, bất cập, đề ra những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình trong từng giai đoạn.


Phát huy vai trò của văn hóa, văn nghệ trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM

Để tạo sự thống nhất trong việc tuyên truyền và tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tình hình đặc điểm của địa phương, ban tuyên giáo các cấp đã phối hợp với ngành NN-PTNT biên soạn các loại tài liệu, tờ rơi, tờ gấp... phục vụ công tác tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp biên soạn và phát hành 3.500 cuốn Sổ tay tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, băng-rôn khẩu hiệu được triển khai rộng khắp trên các địa bàn; đồng thời lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao. Vai trò của báo chí, thông tin truyền thông trong hoạt động tuyên truyền được phát huy. Báo An Giang cũng thường xuyên đăng tải các tin, bài trên báo thường kỳ, báo điện tử. Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang mở và duy trì chuyên mục “An Giang xây dựng nông thôn mới”, “Nông thôn An Giang”, “Nông dân thời hội nhập” phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh tiếng phổ thông và biên dịch tuyên truyền trên các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Khmer. Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và các trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương trong tỉnh bám sát định hướng đăng tải các tin, bài, tài liệu tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng được chú trọng triển khai thực hiện khá hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với ngành NN-PTNT tổ chức các hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự tuyên truyền theo đúng định hướng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho ban tuyên giáo các cấp và báo cáo viên cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hướng về cơ sở. Trên cơ sở đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp bám sát cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân theo tinh thần chỉ đạo: “Thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền, vận động chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, thiết thực, hiệu quả”; vai trò của hệ thống chính trị cơ sở được phát huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nhiều cán bộ, đảng viên cơ sở đã phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện, đóng góp công sức, tiền của, vận động, tập hợp được quần chúng, nhân dân làm theo.Những kết quả của công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận toàn xã hội và cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sớm hơn 01 năm so với lộ trình kế hoạch đề ra.

Từ những kết quả đạt được và những kinh nghiêm được rút ra trong thời gian qua, với tinh thần quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất định công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả hơn nưa, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian tới./.

T.Q
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534564