Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 bất diệt!

(TGAG)- Trong những ngày đầu Xuân, toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta đang hăng hái thi đua hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch và bọn phản động lại tỏ ra rất cay cú, hằn học trước sự kiện trên. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, chúng đã đăng rất nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn về các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đổi trắng thay đen, bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của Đảng, bản chất chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân …, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã lãnh đạo Nhân dân làm cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Ngay sau đó, Nhân dân ta lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Với chiến thắng Điện Biên Phủ “trấn động địa cầu” buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương, Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu tiên đánh gục chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới.

Nhân dân cả nước ta nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Giơnevơ để thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã cố tình phá hoại Hiệp định. Chúng đáp lại thiện chí của dân tộc ta bằng hành động vũ trang xâm lược, chúng tuyên bố “đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh”, trắng trợn “đặt cộng sản ra khỏi vòng pháp luật”, ban hành luật 10-59, lê máy chém khắp miền Nam tàn sát đồng bào ta, công khai tiến hành cuộc chiến tranh chống lại nhân dân ta, gây nên bao đau thương tang tóc với mục tiêu mà chúng đặt ra “giết nhầm còn hơn bỏ sót“. Không dừng lại ở đó, đế quốc Mỹ đã đổ vào miền Nam nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn tên gồm quân Mỹ và quân các nước chư hầu. Riêng quân Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 68% bộ binh, 60% thủy binh, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược, ném xuống nước ta hơn 7 triệu tấn bom đạn hòng đạt được mục tiêu là: biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và chia cắt đất nước ta lâu dài. Những hành động trên cho thấy sự tàn bạo, man rợ và thâm độc của chúng tới mức nào.

 
Song, đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Hành động dã man của Mỹ Diệm đã buộc Đảng ta, Dân tộc ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài con đường sử dụng bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của chúng. Đó là nguyện vọng tha thiết của đồng bào miền Nam, cũng là ý chí của toàn dân tộc và ước vọng của toàn thể loài người có lương tri trên thế giới, phù hợp với xu thế của thời đại. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua hơn 20 năm chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Nhân dân ta được thế giới gọi là “thắng lợi của tất cả các dân tộc cách mạng, các nước tiến bộ, của tất cả các nước đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và của tất cả các nước đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của mình”.

Trong quá trình cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo nhân dân ta khắc phục những tàn dư, lạc hậu của chế độ cũ để lại, đồng thời sử dụng sức mạnh chuyên chính của chế độ mới để trấn áp những hành động chống phá của bọn phản cách mạng. Đó là công việc mà mọi quốc gia đều phải thực hiện khi tiến hành xây dựng chế độ xã hội mới.

Là người Việt Nam, ai ai cũng đều ghi nhớ sâu sắc trong tâm mình: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay thì đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống mới giành lại được. Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình.

Vì thế, những luận điệu xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc của các thế lực thù địch không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người hiểu rõ thêm bản chất phản động mà thôi./.

Hòa Bình


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20527600