Truy cập hiện tại

Đang có 402 khách và không thành viên đang online

An Giang xác định “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”: tiếp tục được khẳng định

(TGAG)- Cùng với việc xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ then chốt và bổ sung thêm nhiều nội dung mới trong Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Từ Đại hội XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 10 nghị quyết (NQ), trong đó có 3 NQ về xây dựng Đảng, 5 NQ về phát triển kinh tế và 2 NQ về văn hóa - xã hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng, NQ đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương ban hành đều là NQ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó thể hiện rõ ràng và nhất quán quan điểm của Đảng ta được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”.

Thấm nhuần quan điểm nhất quán của Đảng “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, Đảng bộ tỉnh An Giang  thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sau hơn 2 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác cán bộ thường xuyên 209 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (điều động, bổ nhiệm mới 23; luân chuyển 03; bổ nhiệm lại 17; giới thiệu ứng cử 41; chỉ định 43 cấp ủy viên, chuẩn y 22 chức danh bầu cử; nâng lương trước niên hạn 32, nghỉ hưu 14; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 cán bộ thuộc ngành dọc). Việc rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác phát triển đảng, công tác nhân sự thường xuyên của đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời giải quyết các vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về công tác tổ chức và cán bộ, đảm bảo gắn kết chặt chẽ thực hiện quy trình, các khâu trong công tác cán bộ như: Tuyển chọn, bố trí sử dụng, đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, quy định, khách quan, công khai, dân chủ. Công tác quy hoạch, đánh giá, nhận xét cán bộ được thực hiện nền nếp, đồng bộ ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Số cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng giúp nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của cán bộ; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được cấp ủy các cấp quan tâm, nhất là tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng; kịp thời phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đảm bảo định hướng dư luận theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2017 đã tiến hành kiểm tra 35.873 đảng viên, trong đó có 6.109 cấp ủy viên (chiếm 17,03%); giám sát chuyên đề đối với 2.706 đảng viên, trong đó có 1.043 cấp ủy viên (chiếm 38,54%). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đã kịp thời phát hiện hạn chế khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm… cùng với công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 105 đảng viên (so với năm 2016 giảm 67 đảng viên), trong đó có 30 cấp uỷ viên các cấp (chiếm 28,57%). Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 57, cảnh cáo 31, cách chức 11 và khai trừ 06; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những tổ chức đảng, đảng viên có sai sót, khuyết điểm.
Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Tỉnh quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đồng bào có đạo hiểu về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, các hộ nghèo và đối tượng khó khăn, yếu thế trong cộng đồng nhân các ngày lễ, Tết.

Việc Trung ương ban hành 2 NQ đầu tiên trong hai nhiệm kỳ liên tiếp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng hiện nay và tâm tư, nguyện vọng, lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. NQ Trung ương 4 khóa XII vừa tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XI, nhất là những việc NQ đề ra nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt; vừa cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng Đảng và nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. NQ đã đưa ra một hệ thống các biểu hiện suy thoái như là “một tấm gương để soi chung”, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình vào đó để liên hệ, tự rèn luyện, phấn đấu và sửa chữa, khắc phục (nếu có biểu hiện suy thoái) và góp ý, giúp đỡ các đồng chí khác trên tinh thần thương yêu đồng chí.

Năm 2017 là một trong những năm Trung ương chỉ đạo quyết liệt trong việc xem xét, thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân có vi phạm nghiêm trọng  nguyên tắc tổ chức trong công tác xây dựng Đảng, được dư luận hết sức đồng tình. Hơn lúc nào hết, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng càng thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay. Thực tế cho thấy, trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, chúng ta phải chịu ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường; không ít vấn đề tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập lại càng cần phải có sự lãnh đạo của Đảng và coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đây là nhân tố mang ý nghĩa sống còn trong công cuộc đổi mới.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh An Giang đã và đang hết sức chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khi khâu then chốt được coi trọng đúng mức sẽ là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Hòa Bình
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28183149