Truy cập hiện tại

Đang có 269 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2019

(TGAG)- Sáng ngày 25/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới (lớp 2) năm 2019. Đồng chí Mai Thị Bé Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Huỳnh Văn Tính - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện đã đến dự.


Tham gia lớp học có 82 học viên đến từ các cơ quan ban ngành huyện, các xã, thị trấn và trường học trên địa bàn huyện. Trong thời gian 9 ngày từ ngày 25/3-9/4/2019, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu và thảo luận các nội dung gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lực phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa con người Việt Nam, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; thông tin chủ trương, chính sách mới nhiệm vụ của địa phương.

Kết thúc lớp học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu./.

Mỹ Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17156197