Truy cập hiện tại

Đang có 76 khách và 2 thành viên đang online

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

(TGAG)- Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp đã được rèn luyện và trưởng thành, là hạt nhân quyết định thắng lợi của mọi thành tựu đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đã xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng này là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa đủ sâu sắc, chưa giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên, nhất là chưa kịp thời cập nhật kiến thức, trả lời những vấn đề mới nảy sinh trong tư tưởng. Do đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã yêu cầu phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tổ chức bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt cấp Trung ương.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tiến hành khảo sát nguồn học viên thuộc đối tượng 5. Chủ động phối hợp Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thị xã ủy thống nhất nội dung chương trình, phân công báo cáo viên giảng bài và phân chia đối tượng học ở nhóm. Trên cơ sở đó, đã xây dựng Kế hoạch số 134/KH-TTBDCT ngày 15/09/2016 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5) giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch này được Thường trực Thị xã ủy thẩm định, phê duyệt. Theo đó, công tác tổ chức các lớp được tiến hành như sau:

- Về đối tượng tham dự: Là cán bộ, đảng viên cơ sở (ngoài diện thuộc Ban Thường vụ Thị xã ủy quản lý).

- Về tổ chức, biên chế lớp: Qua khảo sát, tổng số học viên trên địa bàn thị xã là 3.371 học viên, được chia thành 51 lớp (mỗi lớp từ 60 - 70 học viên). Để tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tổ chức lớp học, Trung tâm BDCT chia thành 03 nhóm đối tượng để mở lớp theo từng năm, cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: là cán bộ, đảng viên công tác tại các chi, đảng ủy cơ ngành thị xã có 700 học viên, chia thành 11 lớp.

+ Nhóm 2: là cán bộ, đảng viên công tác tại các đảng ủy xã - phường có 1.500 học viên chia thành 21 lớp.

+ Nhóm 3: là cán bộ, đảng viên công tác tại các Trường THPT, THCS, tiểu học, mẫu giáo, mầm non trên địa bàn thị xã có 1.171 học viên chia thành 19 lớp.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và nguồn kinh phí đào tạo được giao, Trung tâm BDCT mở lớp hằng năm (năm 2016: 3 lớp; năm 2017: 13 lớp; năm 2018: 12 lớp; năm 2019: 11 lớp và năm 2020: 12 lớp).

- Về nội dung, giáo trình

+ Nội dung chương trình: chọn 5 bài trong tổng số 8 bài của tài liệu để giảng dạy, cụ thể:
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ mới.
Bài 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH.
Bài 5: Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Bài 6: Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Bài 7: Một số vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

+ Về giáo trình: Sử dụng tài liệu tham khảo Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức LLCT cho cán bộ, đảng viên cơ sở do Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hoàng (chủ biên) - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành năm 2015.

+ Thời gian thực học mỗi lớp: 03 ngày, trong đó 2,5 ngày học lý thuyết và 0,5 ngày viết bài thu hoạch.

- Về báo cáo viên: Trung tâm mời báo cáo viên giảng dạy gồm: Thường trực Thị xã ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và thường trực UBND Thị xã.

- Về kinh phí tổ chức: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị dự trù kinh phí tổ chức lớp theo nguồn kinh phí đào tạo được phân bổ hằng năm.

Qua thời gian thực hiện, Trung tâm rút ra một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các lớp như sau:

-  Ưu điểm:
+ Trung tâm đã chủ động khảo sát nắm nguồn học viên để phối hợp các Ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch trình Thường trực Thị xã ủy phê duyệt kế hoạch để kịp thời tổ chức lớp học.
+ Phân chia học viên thành 03 nhóm sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và giảng dạy (do trình độ học viên tương đối đồng đều).
+ Công tác tổ chức các lớp theo từng năm sẽ thuận lợi về việc dự trù nguồn kinh phí mở lớp của Trung tâm trên cơ sở sử dụng nguồn kinh phí phân bổ hằng năm của thị xã.

- Hạn chế, tồn tại
Do lần đầu tổ chức nên đã xuất hiện một số tình huống, đó là một số chi, đảng ủy cũng như cán bộ, đảng viên còn nhầm lẫn đối tượng tham gia lớp học này với lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh. Nên trong quá trình khảo sát nguồn còn gặp khó và Trung tâm đã kịp thời làm rõ.

Trên đây là toàn bộ quá trình tổ chức, thực hiện các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu trong năm qua. Với kinh nghiệm sẵn có, Trung tâm sẽ quyết tâm thực hiện tốt các lớp còn lại từ nay đến năm 2020 như kế hoạch đã đề ra nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở trong hệ thống chính trị toàn thị xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ thị xã Tân Châu trong toàn khóa.

PHÓ GIA HÙNG PHƯƠNG
Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37132971