Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

TGAG: nỗ lực, phấn đấu vươn lên triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra trong năm 2017

(TGAG)- Năm 2016, mặc dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định nhưng Ngành Tuyên giáo An Giang đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm qua, Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...  Bên cạnh đó nhiều lĩnh vực công tác của ngành đã có sự chuyển biến, tiến bộ đáng kể; phong cách làm việc, lề lối công tác có sự đổi mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn. 

Ngành cũng đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền, sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tham mưu định hướng tuyên truyền luôn bám sát tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương; đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương, quan điểm trước các sự kiện quan trọng, phân tích làm rõ những quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực mà dư luận đang quan tâm; cung cấp cho các cơ quan báo chí các loại tài liệu, đề cương tuyên truyền và nhiều thông tin mang tính nội bộ giúp các ngành chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh khá hiệu quả và mang lại những kết quả tích cực, giúp cho đảng viên và nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo và ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được duy trì và ngày càng chặt chẽ hơn; các ngành trong khối khoa giáo có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Thông qua các buổi gặp gỡ, họp mặt đại biểu các giới trí thức khoa học công nghệ, nhà báo, văn nghệ sỹ nắm được tình hình, nguyện vọng và ý kiến góp ý, đề xuất của các giới, giúp cho lãnh đạo Tỉnh có nhiều thông tin trong xử lý, điều hành, đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, góp phần đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Đời sống văn học nghệ thuật trên địa bàn có bước phát triển. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của đại bộ phận văn nghệ sỹ theo chiều hướng khá tốt. Đa số tin tưởng và an tâm sáng tác với chủ đề chính là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, hướng con người tới các giá trị chân thiện mỹ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có lúc vẫn chưa kịp thời. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc trong quá trình tham gia học tập, quán triệt nghị quyết.

Sự phối hợp giữa chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong công tác phản tuyên truyền chưa chặt chẽ, kịp thời. Cán bộ làm công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, đôi lúc chưa chuyển tải hết nội dung do bất đồng ngôn ngữ.

Công tác tham mưu giúp việc, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc học tập và làm theo ở một vài nơi chưa thật sự nghiêm túc.

Công tác nắm dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời, phản ánh chưa đầy đủ tư tưởng, tâm trạng trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh. Ở vài nơi cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiểm tra, kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho cơ sở hoàn thành các công trình lịch sử Đảng theo đúng tiến độ; kinh phí dành cho nghiên cứu, biên soạn chưa đảm bảo. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh chưa được thực hiện thường xuyên.

 
Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,  chúng ta tập trung phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để thấy rõ công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều thuận lợi và không ít khó khăn thách thức, để thực hiện thắng những nhiệm vụ chính đề ra trong năm, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần phấn đấu, vươn lên hơn nữa thực tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Công tác tuyên giáo phải tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; những nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị văn hóa, đạo đức, những tấm gương người tốt việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

Hai là, tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là nhiệm vụ chính, thường xuyên của Ban Tuyên giáo các cấp.

Ba là, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu và triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực như: công tác giáo dục lý luận chính trị; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng theo quy định; nâng cao chất lượng công tác văn hóa - văn nghệ, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương.

Bốn là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo; tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp; chỉ đạo, lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tăng cường cung cấp thông tin và tổ chức gặp gỡ, đối thoại; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Năm là, tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.../.

DƯƠNG HỒNG THÚY
Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534757