Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Kiên định ý chí độc lập, tự chủ!

(TGAG)- Gần đây có một nhóm không mới, tự xưng là: “… những người bức xúc về vận nước” khuyên Đảng ta: “cần liên minh với ai có thể giúp chúng ta thêm sức mạnh”. Cái gọi là “kiến nghị” nói trên là luận điệu sai trái, hết sức nguy hiểm!

Lịch sử dựng nước và giữ nước, lịch sử đấu tranh cách mạng của tiền nhân để lại cho chúng ta bài học quý báu về tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực tự cường. Tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực tự cường là nội dung xuyên sốt trong đường lối của Đảng; là một trong những nguyên nhân cơ bản làm nên mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng ta khẳng định: “...Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại”.

Lịch sử quan hệ quốc tế đã hình thành một luận điểm rất đáng tham khảo: Không có đồng minh vĩnh viễn! không có kẻ thù vĩnh viễn! Chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn mà thôi!

Kế thừa truyền thống Cha Ông, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải biết “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta!”...


Hiện nay để phát huy và thực hiện có hiệu quả bài học nói trên, trong quan hệ quốc tế, cần phải xác định đúng vấn đề chiến lược: Đối tác và đối tượng!

Xác định đối tác, đối tượng là một trong những quan điểm cơ bản xuyên suốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể là “…Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”. Chiến lược cũng chỉ rõ tính hai mặt, tồn tại phổ biến trong “mỗi đối tác” và “mỗi đối tượng”; cần phải có cái nhìn biện chứng để trong từng thời điểm cụ thể nhận biết đúng đâu là đối tác để tranh thủ hợp tác và đâu là đối tượng để đấu tranh; đâu là mặt hợp tác, đâu là mặt đấu tranh trong một thời điểm của một đối tác vừa là đối tượng…

Việt Nam đã quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước, trong đó quan hệ đối tác chiến lược với một số không nhỏ, bao gồm các nước lớn, các nước láng giềng, bạn bè truyền thống. Cùng với tăng cường quan hệ đối tác, chúng ta kiên trì giải quyết thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, các tranh chấp, nhất là các tranh chấp biển, đảo…

Điều cần chú ý là có lúc tranh chấp chủ quyền biển, đảo nổi lên, thì một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân có xu hướng chỉ quan tâm đến đối tượng có ý đồ và hành động xâm chiếm biển, đảo, mà xem nhẹ, không thấy hết sự nguy hại của đối tượng “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoặc ngược lại…Như vậy là hiểu chưa toàn diện về đối  tác cũng như đối tượng!

Từ nhận thức hạn chế, chưa đầy đủ, có thể dẫn đến hành động cực đoan, chủ quan, sơ hở, mất cảnh giác, bị kích động, gây chia rẽ, phân hóa… làm mất ổn định chính trị, làm suy yếu sức mạnh bảo vệ Tổ quốc…

Riêng về đối tượng của cách mạng Việt Nam cần phải nhận diện theo một số nhóm chủ yếu như sau. Một là, Đối tượng có âm mưu lật đổ chế độ ta, sử dụng đòn tiến công chính là “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…Khi có điều kiện, thời cơ, chúng sẽ kích động gây bạo loạn lật đổ, xung đột vũ trang hoặc chiến tranh. Hai là, Đối tượng có tham vọng về chủ quyền lãnh thổ, ngấm ngầm thực hiện âm mưu xâm lấn biên giới, biển, đảo… Khi có thời cơ, có thể gây xung đột vũ trang, đánh chiếm lãnh thổ, , biển, đảo… của ta. Ba là, Đối tượng do bị tác động của“Diễn biến hòa bình” dẫn đến “tự chuyển hóa” có thể gây ra “biến động chính trị”, hoặc tự giác trở thành đồng minh của đối tượng có âm mưu lật đổ chế độ …

Trên tinh thần thêm bạn, bớt thù, phân hóa, cô lập các thế lực thù địch. Phải xác định đúng đối tác chiến lược, xây dựng “lòng tin chiến lược” nhằm khai thác triệt để mặt hợp tác, bảo đảm lợi ích lâu dài và vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần khắc phục khuynh hướng mơ hồ, mất cảnh giác nhưng cũng không nên cứng nhắc, rập khuôn dẫn đến tự cô lập mình.Ngay cả những “cựu thù”, chúng ta cũng sẳn sàng “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia…

Sự thật

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16713593