Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy xã An Cư đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2021

(TGAG)- Sáng ngày 09/01/2017, Đảng ủy xã An Cư tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021, cho các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng ủy, bí thư của 19 chi bộ trực thuộc và các ban ngành đoàn thể địa phương.

Theo đó, việc học tập trở thành công việc tự giác, thường xuyên và là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Từ đó, làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân của xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Đài Truyền thanh xã xây dựng các chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung chủ yếu, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, gương “Người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, phê bình, uốn nắng những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội,…

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472281