Truy cập hiện tại

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có bước chuyển về cách nghĩ, cách làm và được cụ thể thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện chưa thường xuyên, chưa trở thành ý thức tự giác.

Hiện nay, chúng ta đang đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân từng cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, rèn luyện, khắc phục sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, trước hết là của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lan tỏa ra Nhân dân.

Xác định đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ hướng dẫn, học theo chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học theo, làm theo. Lấy đó làm tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là ánh đuốc soi đường, là tấm gương trong sáng cho mọi thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Đảng đang gánh vác nhiệm vụ rất nặng nề đối với dân tộc “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Hoàn thành được sứ mệnh đó hay không trước hết là lòng tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, mọi cán bộ, đảng viên phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để luôn xứng đáng, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28098784