Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ngày 06/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 12-02-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích
Giúp cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua. Trên cơ sở đó, tham gia triển khai góp ý, xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng tại đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện, nghị quyết, kết luận; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
2- Yêu cầu
- Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy đảng cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dụng cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.
- Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính; việc quán triệt các Văn kiện Hội nghị là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.
- Trong quá trình tổ chức quán triệt phải gợi ý và định hướng những nội dung và vấn đề cần góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng sẽ được tiến hành đồng thời với việc góp ý cho các dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên và đại hội đảng bộ cùng cấp.
II- NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1- Nội dung và đối tượng học tập, quán triệt
Để giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn và lựa chọn có tính chất tổng hợp về những nội dung, quan điểm cần thiết trong các Văn kiện Hội nghị Trung ương lần này để phổ biến. Các đối tượng, thành phần theo quy định cần nắm chắc, hiểu rõ những nội dung trình bày trong tài liệu.
Đối với báo cáo viên giới thiệu các nội dung Hội nghị Trung ương lần này, cần nghiên cứu trực tiếp các văn bản, các đề án và tài liệu khác có liên quan.
Việc bố trí thời gian nghe giới thiệu trên hội trường do cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt quyết định cho phù hợp với đối tượng và đặc điểm của đảng bộ, đơn vị mình và phù hợp nội dung cần nắm vững với từng đối tượng.
Với dung lượng và nội dung cần nắm vững thể hiện trong các tài liệu, đối với tất cả các loại đối tượng, thời gian quán triệt trên hội trường trong 01 buổi là phù hợp.
2- Tổ chức các hội nghị
2.1- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh
- Thành phần tham dự:
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX).
+ Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể, giám đốc doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang; các đồng chí lực lượng vũ trang đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương trở lên.
+ Cấp huyện và tương đương: Đại diện thường trực; Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức và 04 báo cáo viên.
+ Các đồng chí đã nghỉ hưu: Nguyên Tỉnh ủy viên các khóa; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang có cấp hàm đại tá đang cư ngụ tại thành phố Long Xuyên.
- Thời gian: 1 buổi
- Hoàn thành trong tháng 3-2015.
* Hội Nhà báo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) cho hội viên ngay sau hội nghị cấp tỉnh.
* Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) cho hội viên ngay sau hội nghị cấp tỉnh.
2.2- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương
- Thành phần tham dự:
+ Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; báo cáo viên cấp huyện.
+ Đại diện Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.
- Thời gian: 1 buổi
- Hoàn thành trước 15-4-2015.
2.3- Hội nghị cấp cơ sở và tương đương
- Thành phần: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ…).
- Thời gian: 1 buổi.
- Hoàn thành trước 15-4-2015.
* Đối với các ngành ở cấp huyện có nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tùy điều kiện thực tế, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy có hình thức tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết phù hợp.
3- Báo cáo viên, kinh phí
3.1- Báo cáo viên
- Bí thư cấp ủy phải là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương.
- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công các đồng chí trong cấp ủy hoặc mời báo cáo viên (phải là những đồng chí am hiểu sâu về các lĩnh vực trong các văn kiện của Hội nghị Trung ương 10).
3.2- Tài liệu, kinh phí và các điều kiện khác
- Tài liệu phục vụ việc quán triệt bao gồm: Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn bản, nghị quyết, kết luận (trừ các văn bản mật) và các tài liệu khác có liên quan.
- Kinh phí mở hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.
- Ban Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các cấp cần chú ý:
+ Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như: hội trường, âm thanh, ánh sáng, bố trí đủ bàn, ghế ngồi; người học phải được cung cấp tài liệu trước.
+ Phân công cán bộ điểm danh, theo dõi thái độ học tập của cán bộ, đảng viên, có đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua.
+ Thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên theo đúng thời gian quy định.
III- KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
1- Phổ biến các vấn đề được định hướng trong Hội nghị
Cụ thể là: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) và một số vấn đề liên quan khác.
2- Về việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng theo nghị quyết Hội nghị lần này, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.
- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội… tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng khi có hướng dẫn cụ thể.
3- Về công tác kiểm tra, giám sát
Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời, báo cáo cấp trên trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Trong đợt quán triệt Nghị quyết lần này, các Đảng bộ cần chú trọng kết hợp tổ chức góp ý cho dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng với việc định hướng thảo luận văn kiện đại hội của đảng bộ cùng cấp và của đảng bộ cấp trên, xem đây là một trong những biện pháp thiết thực và hiệu quả để tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.
2- Trên cơ sở Hướng dẫn này, cấp ủy các cấp tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI); chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này và có kế hoạch tuyên truyền trong Nhân dân.
3- Ban Tuyên giáo các cấp cần làm tốt vai trò tham mưu trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI);
Gửi lịch triển khai từ cấp huyện đến cơ sở; báo cáo kết quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng Giáo dục Lý luận Chính trị) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi kèm văn bản “Nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp Trung ương Đảng, khóa XI” để làm tài liệu phổ biến trong Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương lần này.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Lê Chí Thành

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27057844