Truy cập hiện tại

Đang có 150 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Ngày 02/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Năm 2014, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và tạo những tiền đề vững chắc để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).
Để phát huy những kết quả đạt được của năm 2014, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, thực hiện Hướng dẫn số 140-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.
- Tạo được bầu không khí phấn khởi, lạc quan, cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và bước vào Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, tình hình trong tỉnh, trong nước, khu vực, thế giới để kịp thời phản ánh, dự báo, góp phần tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; theo sát quá trình lấy ý kiến Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm (2016 - 2020).
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1- Khẳng định năm 2014 là năm thành công của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân; khẳng định những thành tích đạt được ở mức cao, duy trì qua nhiều năm liên tục; các mục tiêu đột phá; các mục tiêu đạt được trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là trên một số mặt sau:
Mức độ tăng trưởng GDP năm 2014 đạt 5,98%, vượt mức chỉ tiêu Quốc hội đề ra, là năm thứ 3 liên tiếp đạt năm sau cao hơn năm trước, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế nước ta. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 13,6% so với năm 2013, trong đó, đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tăng cao nhất từ năm 2012 trở lại đây. Xuất siêu lên đến hai tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2012 sau 3 năm tăng liên tiếp, góp phần ổn định tỷ giá và cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Lạm phát năm 2014 được kiềm chế ở mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách 2014 vượt các năm trước. Thị trường tài chính, tiền tệ ổn định lãi suất liên tục giảm, cán cân thanh toán thặng dư. Có nhiều cải cách mạnh mẽ về thể chế kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sản xuất kinh doanh…
Phân tích chỉ rõ hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực; đồng thời cũng cần phải khẳng định sự nỗ lực tìm kiếm giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém đó và kết quả bước đầu đạt được của các cấp, các ngành.
2- Bối cảnh tình hình trong nước và thế giới năm 2015; cơ hội, thách thức và dự báo tác động tích cực và tiêu cực đến nền kinh tế nước ta, chú ý tác động của các sự kiện sau:
Năm 2015 là năm đất nước có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng sẽ diễn ra; các cấp, các ngành, địa phương đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2011 - 2015, xây dựng các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; năm tiếp tục cải cách thể chế kinh tế, tạo ra nhiều xung lực phát triển mới cho nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp; năm các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Năm 2015, nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế mới trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn: Là năm hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, Việt Nam thực hiện lộ trình cam kết AFTA, cơ bản xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ ASEAN, mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo cam kết WTO. Năm 2015 cũng là năm sẽ kết thúc đàm phán nhiều hiệp định tự do thương mại. Chúng ta đang đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có tiêu chuẩn cao với các cường quốc, các khối kinh tế lớn trên thế giới như: Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Úc, EU... Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Biên bản thoả thuận về kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Việt Nam và Liên minh thuế quan Nga - Kazakhstan - Belarus cũng đã hoàn tất quá trình đàm phán FTA… Tất cả các sự kiện trên sẽ tạo ra nhiều thuận lợi đối với tăng trưởng thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nhưng cũng sẽ có không ít những khó khăn, thách thức.
Kinh tế thế giới năm 2015 được dự báo là tăng trưởng tích cực hơn nhưng phục hồi vẫn chậm và nhiều rủi ro. Một số nền kinh tế chủ chốt sẽ có những điều chỉnh như Trung Quốc, kinh tế Mỹ tiếp tục có khởi sắc, kinh tế Nga sẽ có nhiều khó khăn trong năm 2015. Vấn đề Biển Đông và quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong khu vực tiếp tục có những diễn biến khó đoán định.
3- Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra cho năm 2015; nhấn mạnh những nội dung sau: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường giá cả; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cải thiện rõ nét việc giảm quá tải bệnh viện.
4- Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới và điển hình tiên tiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và trong cả giai đoạn 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2015).
5- Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt trong thời gian tiến hành lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thời điểm diễn ra Đại hội.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết về kinh tế - xã hội của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh; phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, Nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước khu vực và quốc tế.
2- Các cơ quan báo, đài tích cực, chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương trước thềm Đại hội Đảng. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có những sáng kiến hay, kinh nghiệm trong việc thúc đẩy lao động sản xuất; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Cổ vũ Nhân dân tham gia góp ý kiến các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đó có việc kiểm điểm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người tiêu dùng và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, làm ổn định tình hình trước các tình huống kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm…
3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của cả nước, của tỉnh, các ngành, địa phương, cơ sở và góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của đảng bộ các cấp.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27059343