Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới tổ chức buổi nói chuyện về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

(TGAG)- Sáng ngày 27/6/2019, Tiến sĩ Võ Thành Khối, nguyên Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II) đến huyện Chợ Mới nói chuyện với trên 200 cán bộ chủ chốt của các ngành, cấp huyện và các xã - thị trấn.


Tại buổi nói chuyện các đại biểu được nghe Tiến sĩ Võ Thành Khối dành gần 4 giờ để trình bày việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước. Đồng chí cũng khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một quy luật tất yếu khách quan, không được nhầm lẫn giữa bản chất bên trong và hiện tượng bên ngoài cũng như trước mắt và lâu dài; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam trong hành động cách mạng trong giai đoạn hiện nay và mai sau. Hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương đúng đắn - không thể phủ nhận và thực tế đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực từ sau đổi mới năm 1986 đến nay, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân phát triển, tính công bằng được thể hiện rõ và phân hóa giàu nghèo đã giảm dần; bên cạnh các đại biểu còn được nghe vận dụng học tập tư tưởng của Bác vào công tác xây dựng Đảng, với những vấn đề trọng tâm cốt lõi mà mỗi cán bộ đảng viên phải làm: trước hết là chính trực, trong sạch; nhất quán trước sau như một - nói phải làm; xây phải đi đôi với chống, bởi tính nhất quán sẽ tạo ra niềm tin, có niềm tin là có tất cả…

Qua buổi nói chuyện nhằm nâng cao về nhận thức lý luận chính trị và thực tiễn cho cán bộ chủ chốt ở Chợ Mới, có những kinh nghiệm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, từ đó làm tiền đề đưa huyện nhà ngày càng phát triển toàn diện, ngang tầm với xu thế phát triển chung của cả nước./.

Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16659939