Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Châu Thành 10 năm thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

(TGAG)- Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 16-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10/10/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; ban hành Kế hoạch số 15-KH/HU ngày 12/11/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc trong nội bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện, xem đây là nhiệm vụ của các cấp ủy, của tất cả cán bộ, đảng viên trước yêu cầu mới, nhất là trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sau 10 năm thực hiện, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đã và đang góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành tựu chung của huyện.

Xác định công tác tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư phải quan tâm, tăng cường công tác tư tưởng. Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức được tầm quan trọng công tác tư tưởng nên thường xuyên thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đi đôi với giáo dục và định hướng tư tưởng, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, làm chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa đến cộng đồng dân cư, cổ vũ các tầng lớp trong xã hội đồng tình hưởng ứng, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác tư tưởng được cấp ủy thường xuyên quan tâm, nhất là việc bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu. Nội dung, hình thức, cung cấp tài liệu sinh hoạt tư tưởng được đổi mới, nâng chất. Hằng tháng, huyện tổ chức 4 điểm hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền tại cơ sở nhằm thông tin kịp thời những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình dư luận xã hội, định hướng nội dung tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin phản tuyên truyền đối với các luận điệu xuyên tạc, thù địch (trong 10 năm qua đã tổ chức 396 cuộc hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên, 192 cuộc thông tin nói chuyện thời sự, 98 cuộc sinh hoạt chuyên đề). Đồng thời, cung cấp Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thông tin Công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tài liệu sinh hoạt chính trị - tư tưởng tại các chi, đảng bộ. Ngoài ra, hằng năm huyện đều có kế hoạch kiểm tra công tác chính trị tư tưởng và cuối năm thành lập đoàn kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm cơ sở xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Về công tác lý luận, xác định một trong những nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới, nên huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm tổ chức nghiêm túc. Vai trò của bí thư cấp ủy các cấp được phát huy, nhiều đồng chí nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình, đảm nhận tốt việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ chủ chốt rất cụ thể, sát hợp. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn, nâng chất, đảm nhận khá tốt nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị (báo cáo viên cấp huyện có 20 đồng chí, cấp cơ sở có 226 báo cáo viên - tuyên truyền viên). Cơ cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ cho người học. Khi triển khai Nghị quyết của Đảng đều có xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể thực hiện nghị quyết, tổ chức thảo luận, góp ý kiến trong các hội nghị, từ đó, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã được tổ chức thực hiện bài bản, cụ thể, phù hợp tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Huyện định kỳ tổ chức sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chương trình, kế hoạch hành động của Huyện ủy để đánh giá kết quả thực hiện, qua đó tổng kết kinh nghiệm, bổ sung lý luận, đề ra các giải pháp phù hợp hơn và có nhiều đề xuất với cấp trên.

Về công tác báo chí, quan điểm chỉ đạo là tăng cường quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực thông tin, báo chí, truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên tác nghiệp; cơ sở vật chất - kỹ thuật để các cơ quan, đơn vị nâng chất lượng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch và quy chế cung cấp thông tin cho báo chí, chỉ đạo các ngành xây dựng quy chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, mỗi cơ quan đăng ký người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin (người phát ngôn), góp phần thông tin đến với người dân chính xác, kịp thời.

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ phải tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đọc báo Đảng. Huyện trang bị cho mỗi Đảng ủy xã, thị trấn 01 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng và 01 tờ Báo Nhân dân/kỳ phát hành. Qua đó, số lượng đặt và xem báo chí ngày một nâng lên (Báo An Giang: 680 tờ/ngày; Báo Nhân dân: 84 tờ/ngày; Tạp chí Cộng sản: 25 cuốn/kỳ; Tạp chí Xây dựng Đảng: 27 cuốn/kỳ).

Hội Văn học - Nghệ thuật huyện thành lập năm 2010, hoạt động bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, không để tư tưởng lệch lạc đi vào văn học; mỗi năm xuất bản 03 kỳ tập san “Hương Quê” (đến nay đã xuất bản được 22 kỳ với 11.000 cuốn); có nhiều tác phẩm hay, sinh động phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức của người đọc.

Đài Truyền thanh huyện thành lập năm 2011, mở rộng hệ thống đến xã, thị trấn. Hệ thống Đài Truyền thanh hoạt động nền nếp, phát thanh thường xuyên và sâu rộng đến tận địa bàn dân cư; đưa nhiều thông tin rất thiết thực, kịp thời phản ánh những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, Nhà nước; chú trọng biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng.

Cổng Thông tin điện tử huyện ra đời năm 2014, đăng tải được 4.350 tin và 593 bài, ảnh về các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện, góp phần cung cấp thông tin chính thống và các dịch vụ công trực tuyến đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện.

Nhìn chung, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí của huyện Châu Thành từng bước nâng cao chất lượng. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, an tâm công tác; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hằng năm đều hoàn thành kế hoạch; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm báo được đào tạo bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, chất lượng tin, bài ngày nâng lên về định hướng tư tưởng, tính chính trị, tính quần chúng. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đã góp phần chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, khắc phục những hạn chế yếu kém, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, vững vàng về tư tưởng chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao hơn, từ đó tạo được sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận trong xã hội.

P.LLCT&LSĐ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15692964