Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(TGAG)- Đi tìm nguyên nhận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chúng ta phải thấy rõ sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta lãnh đạo là quá trình phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chúng ta chưa lường hết được những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế; chưa có sự chuẩn bị thật kỹ về lập trường, tư tưởng và cả cách thức tiếp cận mới cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, mặc dù ngay từ thời kỳ đầu Đổi mới, Đảng ta đã ban hành nguyên tắc Đổi mới nhưng vẫn còn thiếu những cơ chế, chính sách đồng bộ, khoa học để chủ động ngăn ngừa cán bộ, đảng viên lợi dụng kẽ hở pháp luật để thoái hóa, biến chất. Thực tế quá trình hội nhập quốc tế, kinh tế phát triển, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước; đó là môi trường để chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, thực dụng phát triển. Cùng với đó, không thể không tính đến tác động nguy hiểm từ Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, họ không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào hòng thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", họ tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Những nguyên nhân khách quan này cũng tác động hàng ngày, hàng giờ đến cán bộ, đảng viên, chỉ một phút lơ là, một phút suy tư mềm yếu đã có thể dẫn đến sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Khi đã đề cập đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tức là chúng ta đã chú ý đến khía cạnh chủ quan là chính: “Kẻ thù đáng sợ nhất, khó chiến thắng nhất lại chính là những kẻ thù giấu mặt, những thứ “giặc nội xâm” ở trong ta. Những loại này nằm ẩn khuất giữa đội ngũ, rình rập trong chính mỗi người, nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc do dự, ngập ngừng hay dao động, thoái bộ. Nguy hiểm hơn nữa là rất khó nhận biết chúng, vì chúng biến ảo khôn lường: Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng… được ngụy trang, trá hình dưới muôn vàn màu sắc, trong đủ thứ cái gọi là “nhân danh”, “dân chủ hóa”, “liên kết”, “hội nhập”...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân”. “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Như vậy, nguyên nhân chủ quan là chính!

L.H.K

Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): “Tự chuyển hóa” - chệch hướng xã hội chủ nghĩa

Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): “Tự diễn biến”- suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: Thành tựu và thách thức!

Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng
 

Còn tiếp...

Bài 7:   Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18537082