Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: Thành tựu và thách thức!

(TGAG)- Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với yêu cầu nhận thức sâu sắc việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, thấy hết những mặt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đấu tranh, khắc phục.

Trước hết phải khẳng định rằng, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tuy nhiên, hiện nay Đảng đang đứng trước những thách thức từ nội tại. Do công tác xây dựng Đảng trong thời gian dài có những hạn chế, khuyết điểm, trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhìn chung còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nhiều tổ chức đảng nội dung sinh hoạt hình thức, kém hiệu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thấp, mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên yếu kém; vai trò người đứng đầu thiếu tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), còn hình thức, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa " chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đấu tranh với kẻ thù đã lộ nguyên hình là khó, chống khẻ thù đang tiềm ẩn trong nội tại lại càng khó hơn, thời cơ và thách thức đan xen, những trở ngại, khó khăn ngày càng gay gắt. Tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đang làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ mà chúng ta phải kiên quyết đấu tranh./.

L.H.K

Còn tiếp...

Bài 3: Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25057688