Truy cập hiện tại

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Lữ đoàn 962: tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 6-1-2017, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII) cho 200 cán bộ chỉ huy và đảng viên trong toàn đơn vị.
 

Tại hội nghị các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, báo cáo viên trực tiếp giới thiệu  với các đại biểu được nghiên cứu với 4 chuyên đề đó là: Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Một số chủ trưởng, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế  hệ mới”; và kết luận số 09- KL/TW về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017”. Quán triệt Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Thông qua việc học tập quán triệt nghị quyết lần này nhằm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4(khóa XII) trong đảng bộ Lữ đoàn. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết từ đó vận dụng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết vào thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
Tin, ảnh:  THÀNH TÂM
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16659840