Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019

Ngày 26-10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về công tác lý luận chính trị năm 2019. TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; Căn cứ Quyết định số 185 - QĐ/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị năm 2019 như sau:

 1. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện tốt hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.

Lựa chọn vấn đề tổng kết, nghiên cứu dựa trên sự chỉ đạo, yêu cầu của đảng ủy cấp trên. Trong đó chú trọng việc tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện; Những mô hình mới, những cách làm hay cần đánh giá, kết luận để nhân rộng; Những vấn đề lớn, quan trọng trong nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết; Chuẩn bị cho việc ban hành các nghị quyết mới của Đảng, nhất là các văn kiện đại hội đảng các cấp.

Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo tinh thần Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với sở giáo dục và đào tạo nghiên cứu, xây dựng chương trình lý luận chính trị, lịch sử đảng của địa phương phục vụ cho Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8, khóa XI của Đảng  về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ban tuyên giáo các thành ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy chủ trì, tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại với các cá nhân cư trú trên địa bàn có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương trên tinh thần Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21 tháng 12 năm 2017.

2. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra

Ban tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng trong Đảng và nhân dân các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng được thông qua trong năm 2019 (sẽ có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể riêng).

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho từng đối tượng cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, đơn vị. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, kết nối, mở đường truyền trực tuyến các hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng tới cơ sở; quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng và quá trình tổ chức thực hiện.

Ban tuyên giáo các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động đề xuất với cấp uỷ thường xuyên và định kỳ tổ chức thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Trong đó, chú trọng tới những vấn đề về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng phương pháp sử dụng phương tiện dạy học hiện đại; bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhất là bồi dưỡng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tăng cường ý thức kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương và đạo đức nhà giáo của giảng viên trường Đảng. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tự bồi dưỡng, thông qua việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng tư duy, sáng tạo…

Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho đội ngũ giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện những giáo án đại diện cho các chương trình, được đánh giá cao tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản “Tập giáo án Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018”. Đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp hướng dẫn tham khảo Tập giáo án trên cho đội ngũ giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong quá trình giảng dạy.

4. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đó chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và của các nghị quyết Hội nghị Trung ương một cách đúng đắn và phù hợp vào bài giảng.

Tăng cường công tác giáo dục về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần đấu tranh có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Đồng thời, chú trọng giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, trong đó chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn mới 6 chương trình bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tập huấn vào quý IV năm 2018. Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiếp tục biên soạn mới Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, Chương trình “Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên” và Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp” dự kiến xuất bản, phát hành và hướng dẫn thực hiện cuối năm 2018. Đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đưa vào kế hoạch giảng dạy năm 2019 (xem phụ lục các chương trình kèm theo).

5. Kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương định kỳ 06 tháng một lần tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Nội dung kiểm tra gồm: Công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên...

Ban tuyên giáo các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, chú trọng việc học tập về đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

 Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành đánh giá kết quả bước đầu trong việc thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

 Đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư; Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu bố trí “trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” đã được nêu trong Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII của Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tiếp tục tiến hành tổng kết 10 năm việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

7.  Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị

Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; sau giao ban gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình mới biên soạn giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo cụ thể.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ  trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2019 của ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Ban Tuyên giáo Trung ương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581437