Truy cập hiện tại

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

An Giang: Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021

(TGAG)- Ngày 23-9-2016, Tỉnh ủy An Giang phát hành Kế hoạch số 13-KH/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2- Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau” (cấp trên thực hiện trước, cấp dưới thực hiện sau), “trong trước, ngoài sau” (trong Đảng thực hiện trước, ngoài Đảng thực hiện sau), “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải được thảo luận, góp ý, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo:

+ Cấp ủy viên, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

+ Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

1.2- Cơ quan phụ trách

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên.

- Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Biên phòng, Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung thực hiện trong đảng bộ theo hướng dẫn của tỉnh và ngành dọc Trung ương.

1.3- Thời gian thực hiện

Trong tháng 10-2016, các cơ quan, đơn vị hoàn thành các kế hoạch, hướng dẫn.

2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

2.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các nghị quyết của Trung ương (khóa XII), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

2.2- Cơ quan phụ trách


Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2.3- Thời gian thực hiện

Trong quý IV-2016, các cấp ủy hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động.

3- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

3.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 21-5-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

3.2- Cơ quan phụ trách

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tình hình triển khai thực hiện, biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm và tổng kết nhiệm kỳ.

3.3- Thời gian thực hiện

Trong quý IV-2016, các đơn vị hoàn thành các hướng dẫn, đồng thời, tổ chức chấm chọn, trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gửi tác phẩm đạt giải tham gia Giải thưởng cấp Trung ương vào giữa năm 2018 và giữa năm 2020.

4- Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tiếp tục đưa nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Đồng thời phát động các phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện trong quý IV-2016.

5- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết nhiệm kỳ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết hợp biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5.2- Cơ quan phụ trách

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, chủ trì việc giao ban, kiểm tra, sơ kết hằng năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và chính quyền các cấp.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện những quy chế, quy định về đi công tác, làm việc với các ngành, địa phương, hội họp, lễ tân, sử dụng xe công vụ…

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Trên cơ sở Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 được Trung ương bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện, đề cao việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết nhiệm kỳ.

5.3- Thời gian thực hiện

Cuối năm 2016, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

6.2- Phân công phụ trách

- Hằng năm, cấp ủy viên, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ được giao. Kế hoạch cá nhân phải được thảo luận, góp ý tại cơ quan, đơn vị và lấy kết quả thực hiện làm cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.

- Trên cơ sở các quy định, quy chế được Trung ương ban hành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, bổ sung và chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước.

6.3- Thời gian thực hiện

- Tháng 10-2016, các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch, hằng năm sơ kết, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

- Quý IV hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cuối năm 2016, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc rà soát, bổ sung, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định nêu trên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở địa phương, cơ quan, đơn vị, do ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.

Ban tuyên giáo các cấp là cơ quan giúp việc của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu cấp ủy ra quyết định thành lập “Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW” (không quá 05 đồng chí trong số biên chế đã giao) do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng Bộ phận.

2- Căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và yêu cầu, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức thiết thực, phù hợp, sinh động, đạt hiệu quả cao.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trước mắt, thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05-3-2012 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ           
(đã ký)            
Võ Thị Ánh Xuân    

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119623