Truy cập hiện tại

Đang có 291 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022)

(TGAG)- Ngày 11-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm 2017 – 2022)

Năm 2017 là năm tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam; là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả cụ thể việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Thông qua Đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đạt yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện tốt những nội dung như:

Chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm qua; khẳng định những đóng góp của thanh thiếu nhi; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Bám sát thực tiễn phong trào thanh niên, gắn với kết quả thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14-10-2008 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành khóa mới đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt và theo hướng đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có kế thừa và phát triển, đáp ứng năng lực lãnh đạo trong thời kỳ mới. Quan tâm bố trí công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách khi kết thúc nhiệm kỳ theo đúng quy định của Quy chế cán bộ đoàn.

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ; phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Thời gian tiến đại hội đoàn cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4-2017; cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 7-2017; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 9-2017./.

Tin:  Trúc Hồ.
Nguồn: VPTU

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472685