Truy cập hiện tại

Đang có 144 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Ngày 17/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

Để nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các văn kiện quan trọng của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1- Trên cơ sở nắm vững các quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết, cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cần chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, gắn với lộ trình thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cấp bách, đảm bảo đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

2- Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội X.

- Việc tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phải thật sự đổi mới, thiết thực, tập trung vào những nội dung cơ bản, đặc biệt là những vấn đề mới; đi sâu theo chuyên đề, không dàn trải, phô trương, hình thức. Tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, để nhận thức rõ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện.

- Cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; kết hợp nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các văn kiện của Đại hội X với phổ biến, quán triệt nghị quyết đại hội và thảo luận chương trình hành động của Đảng bộ mình; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường tự phê bình và phê bình với các biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

- Cán bộ chủ chốt các cấp cần nghiên cứu sâu nội dung cơ bản, điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp, từ đó, chỉ đạo vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình. Cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách thiết thực, gắn với thực tế của địa phương, cơ sở để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và có khả năng vận dụng vào thực tiễn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trên các phương tiện truyền thông đại chúng, để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt việc biên soạn các loại tài liệu học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện của Đại hội X phù hợp với từng đối tượng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy và các báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng để phổ biến, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội X.

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3- Giao các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

3.1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tổ chức biên soạn, phát hành các loại tài liệu phục vụ nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các văn kiện của Đại hội X, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới.

- Ban hành hướng dẫn việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Đại hội X theo tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức việc học tập, quán triệt các văn kiện của Đại hội X cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố; phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đưa nội dung các văn kiện của Đại hội X vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội X.

3.2- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện cụ thể của đảng bộ mình.

Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt nội dung các văn kiện Đại hội X, chủ trì thảo luận và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đảng bộ mình.

3.3- Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội cho các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của đảng bộ.

3.4- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đảng đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn căn cứ vào nội dung Chỉ thị này và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức việc học tập, phổ biến các văn kiện Đại hội đến các hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp; mở các hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội cho các chức sắc, tôn giáo, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.

3.5- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo các Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ
2015 - 2020.

4- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện Chỉ thị cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
 BÍ THƯ
(Đã ký)
Võ Thị Ánh Xuân

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37479077