Truy cập hiện tại

Đang có 304 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh

(TGAG)- Xác định xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo đạt được thành tựu quan trọng về công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được cảnh báo, ngăn ngừa. Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng. Kịp thời đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được kiện toàn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ được chú trọng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đi vào nề nếp. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ngày càng được chú trọng. 

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng được chú trọng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chất vấn trong Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số tập thể, cá nhân chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền có lúc, có nơi, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một số nơi chưa đi vào chiều sâu. Công tác tổ chức cán bộ ở một số mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa cao. Phương thức lãnh đạo của một số tổ chức đảng chưa tốt, vẫn còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo;…

Để khắc phục yếu kém, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó là:

Một là, đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; tiếp tục tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; thực hiện tốt các quy định về phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuẩn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy. Chủ trương, nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, để đảm bảo chủ trương, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Việc tăng cường công tác xây dựng Đảng vừa là yêu cầu thực tiễn vừa là nhu cầu tất yếu đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ đó, góp phần không ngừng củng cố và khẳng định vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như nâng tầm chất lượng, hiệu quả mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.   

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

________________
Biên soạn theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22529172