Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Cách mạng Tháng Tám: soi sáng đường chúng ta đi!

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

(TGAG)- Cách đây 70 năm, kể từ khi cuộc cách mạng phi thường của dân tộc Việt Nam bùng nổ và đi đến thắng lợi. Ngày 16/8/1945, từ Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời hiệu triệu: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến! Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta!”. Đáp lời kêu gọi, toàn thể dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng long trời lở đất và chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra và thắng lợi trên cả nước; đưa nước Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc, mang tầm vóc thời đại.

Sự kiện ngày 09/3/1945, Nhật hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương, tạo thời cơ nghìn năm có một để chúng ta tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Từ 13 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, Tuyên Quang chủ trương lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền, cử ra ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, đề ra đường lối đối nội, đối ngoại trong tình hình mới (lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã được ban hành lúc 11 giờ đêm 13/8/1945).

Ngày 16/8, Đại hội Quốc dân họp, tán thành chủ trương của Đảng là lãnh đạo quần chúng nổi dậy, giành lấy chính quyền từ tay Nhật, đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên đất Đông Dương. Đại hội thông qua 10 Chính sách, thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam (tức là Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Đại hội quy định Quốc kỳ là nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, Quốc ca là bài Tiến quân ca. Ngay sau Đại hội Quốc dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến! Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta!”.

Chỉ trong vòng hai tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã diễn ra trên khắp cả ba miền đất nước, với lòng tin và ý chí sắt đá, đó là “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân ta với tầm vông, giáo mác đã nhất tề đứng lên dưới ngọn cờ khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh khổng lồ của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời!.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã được ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son chói lọi nhất; nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn là kết quả đấu tranh lâu dài của nhân dân ta chống đế quốc thực dân, phát huy cao nhất truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc đã được hình thành hàng ngàn năm lịch sử. 


Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám là kết quả tất nhiên của một tầm nhìn, một đường hướng đúng đắn, một sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo và kinh nghiệm từ các cuộc diễn tập của cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939 và 1939 - 1945 mà không phải dân tộc nào cũng làm được. Minh chứng rõ ràng là hàng chục nước trên thế giới có cơ hội sau khi phát xít Nhật đầu hàng nhưng duy nhất chỉ có dân tộc Việt Nam đã sáng tạo, biết chớp lấy thời cơ trở thành hiện thực.

Sức mạnh “trời long đất lở” đó, trước hết không bởi súng đạn, binh pháp mà từ lòng dân. Thế thắng như chẻ tre, chỉ ít ngày thu hồi được giang sơn từ tay giặc. Trước hết từ sự nhất trí về chính trị, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng chính trị dựa vào khối đoàn kết toàn dân, lòng dân.

Đó cũng là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam đầu tiên trong thời đại Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nó phản ánh hết sức sinh động cuộc chiến tranh bền bỉ, kiên cường, thông minh, sáng tạo với sức chịu đựng hy sinh không bờ bến và tinh thần vượt khó, vươn lên phi thường nhằm mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, thành tựu 70 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và thách thức trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nắm vững các quan điểm phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là những thành tựu sau 30 năm đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị...

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng ta càng thấu hiểu giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, tạo thêm động lực để đất nước vững bước tiến lên.

BBT
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16062001