Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

An Giang: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ

(TGAG)- Sáng 10-11, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó ban Chỉ dạo tỉnh chủ trì hội nghị.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực và Trưởng ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Sau khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành năm 1997, Tỉnh ủy An Giang kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.


Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Thế Cương báo cáo tại hội nghị

Sau 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, các cấp ủy đã xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở trưởng thành về nhiều mặt, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, góp phần trực tiếp, to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời gian qua, nhất là cùng với Trung ương tạo nguồn cán bộ phục vụ yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để làm cơ sở, tiền đề thực hiện tốt hơn.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt phát biểu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ; lãnh đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Việc phân công, phân cấp quản lý và bố trí sử dụng cán bộ trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số; đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm của cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ; công tác đào tạo cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, phát huy nhân tài, tạo nguồn cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có cơ hội phát huy trình độ, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tại hội nghị, các đại biểu đã dân chủ, thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại; đề xuất nhiều nội dung giải pháp thực hiện công tác cán bộ và kiến nghị với Trung ương những vấn đề phát sinh từ thực tiễn...


Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII được cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Đồng thời nhấn mạnh, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong khi chờ chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở kết quả đạt được và kinh nghiệm công tác trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian qua, các cấp thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn chặt với việc triển khai Đề án của Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”“Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, sát hợp hơn, khắc phục tình trạng chung chung, cảm tính. Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ của Tỉnh ủy và từng địa phương đơn vị, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời, mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, đảm bảo chất lượng, sát thực. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; thực hiện tốt việc kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ trong thực tiễn…

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199645