Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Công văn về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

(TGAG)- Ngày 11-01-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 465-CV/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung công văn.

Căn cứ Công văn số 1795-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 và Công văn số 222-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một số hoạt động sau:

1- Về hoạt động văn hóa - văn nghệ

- Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội từng địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ tại các khu vui chơi, giải trí, các điểm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và khách du lịch đến tham gia, thưởng thức. Tổ chức các đoàn biểu diễn phục vụ nhân dân tại khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung chương trình phải thể hiện được nét đặc sắc riêng của dân tộc Việt Nam; lựa chọn những tác phẩm sinh động phản ảnh được công cuộc đổi mới; ca ngợi quê hương, đất nước; ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.

- Đội ngũ văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bám sát hiện thực cuộc sống; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; các hiện tượng vi phạm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bô, đảng viên”.

2- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội

- Hướng dẫn, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động lễ hội trên địa bàn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý lễ hội”, các địa phương, sở, ban ngành tập trung chỉ đạo công tác quản lý lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy được các giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hóa” hoạt động lễ hội. Tăng cường bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức lễ hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

3- Tổ chức thực hiện

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017; việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang: tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng Chương trình Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân; tăng cường thời lượng phát sóng; mở các chuyên trang, chuyên mục với nội dung, hình thức đổi mới; tập trung vào các chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Kiểm tra, biên tập kỹ lưỡng nội dung các tin, bài, các chương trình nghệ thuật, phim ảnh, giao lưu văn hóa, không để xảy ra sai sót, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy: Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong các quá trình hoạt động văn hóa, lễ hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hình thức cờ bạc, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, trước, trong và sau Tết. Chú trọng tuyên truyền và thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bô, đảng viên” nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Nghiêm cấm việc thực hiện giao lưu, liên hoan, gặp mặt để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng.

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết các văn nghệ sĩ tiêu biểu; động viên văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao; khuyến khích viết về chủ đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước; không ngừng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện và có báo cáo kết quả hoạt động về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng Tuyên truyền - văn hóa - văn nghệ trung tuần tháng 02-2017 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560802