Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền quý III và tháng 7/2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền quý III và tháng 7/2020 như sau:

1. Định hướng dư luận xã hội

- Công tác triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước nhất là việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, các gói hỗ trợ của Chính phủ liên quan tới khắc phục hậu quả của dịch bệnh, phát triển kinh tế.

- Tình hình dư luận xã hội xung quanh các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng 7/2020. Nắm bắt dư luận xã hội đối với các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Chính phủ; công tác đối ngoại; các vấn đề nóng phát sinh; tình hình dịch bệnh COVID-19;...

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, nhân sự sau đại hội của các ngành, các cấp trong tỉnh.

2. Định hướng tuyên truyền trên báo chí

* Những nội dung tập trung tuyên truyền xuyên suốt trong Quý:

- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp; Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Thông báo kết luận số 291-TB/TU, ngày 25/6/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; tiếp tục tuyên truyền những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Những cố gắng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020; Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành trụ sở kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh và trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “An Giang xưa và nay”; Hướng dẫn số 107-HD/BTGTU, ngày 10/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 356 phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong quý III/2020: Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ  (27/7/1947-27/72020); 66 năm ngày ký Hiệp định Gennève (21/7/1954-21/7/2020); 110 năm  ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020); 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930-01/8/2020); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2020); 75 năm ngày cách mạng Tháng Tám – Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945-19/8/2020); 75 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020); 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020); 65 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2020); 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/92020); ngày Dân số thế giới (11/7); ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7); ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); ngày vì nạn nhân chất  độc da cam (10/8); Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI năm 2020;…

- Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V/2020); Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020”; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021”; kết quả Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI;...

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng chất. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cháy rừng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội;…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…
- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp…

* Những nội dung cần tập trung tuyên truyền trong tháng 7/2020

- Tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ Thành phố Châu Đốc (đại hội điểm cấp huyện và tương đương) diễn ra từ 29/6/2020 - 01/7/2020. Tuyên truyền giới thiệu nội dung cốt lõi, những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tuyên truyền giới thiệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ  (27/7/1947-27/72020); 66 năm ngày ký Hiệp định Gennève (21/7/1954-21/7/2020); 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020); ngày Dân số thế giới (11/7); ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7); ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930-01/8/2020); 75 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020);…

- Tuyên truyền các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2017 – 2020 (Kế hoạch số 303/KH-UBND, ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091774