Truy cập hiện tại

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền tháng 6/2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 6/2020 như sau:

Định hướng dư luận xã hội

- Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, có việc học tập chuyên đề năm 2020.

- Tình hình dư luận xã hội xung quanh các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng.

- Nắm bắt dư luận xã hội đối với các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình Biển Đông...

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp;...

Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Tập trung cho các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền các phong trào yêu nước, các công trình phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Những cố gắng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2015-2020. Kế hoạch Điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến của dịch COVID-19 từ nay đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kết quả kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV bằng hình thức trực tuyến. Kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của chính phủ, đúng mức và thích hợp với những diễn biến của tình hình Biển Đông, tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 theo các nội dung của Công văn số 533/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới.

- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong tháng 6/2020: Kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020); kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020); kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2020). Tuyên truyền các sự kiện diễn ra trong tháng 6 như: Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ngày Môi trường thế giới (5/6); ngày mất Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (11/6); ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng An Giang (17/6);…

- Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V/2020); Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020”; Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”;...

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng  gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Tuyên truyền nội dung các văn bản mới phát hành của Trung ương,  của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng chất. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cháy rừng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội;…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ;…

-Tuyên truyền quảng bá các lễ hội trên địa bàn tỉnh; biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lợi lợi ích kinh tế- xã hội; cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21163120