Truy cập hiện tại

Đang có 138 khách và không thành viên đang online

Giới thiệu sách: Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

(TUAG)- Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở có thêm nguồn tài liệu chính thống làm cẩm nang trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyển chọn các bài viết đã được đăng, phát qua các chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Sinh hoạt tư tưởng”, “Hiểu đúng” trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và các bài tham luận của tỉnh tham dự các cuộc hội thảo thời gian qua để in ấn, phát hành Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.


Sách dày 248 trang, in trên khổ 14,5 x 20,5 cm, được bố cục thành 02 phần chính:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung

1. Bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

Phần thứ hai: Những vấn đề cụ thể

1. Lịch sử

2. Xây dựng Đảng

3. Kinh tế

4. Văn hóa - xã hội

5. Lực lượng vũ trang nhân dân

6. Báo chí - Internet

7. Dân chủ - Nhân quyền

8. Dân tộc - Tôn giáo

Nội dung cuốn sách làm rõ: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng và nhân văn của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại các thư viện, tủ sách trong tỉnh và trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang (tại địa chỉ: angiang.dcs.vn) hay Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang (tại địa chỉ: tuyengiaoangiang.vn).

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32513640