Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ Sơ cấp lý luận chính trị khóa II-2016

(TGAG)- Sáng ngày 17-9-2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ Sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2016.Tham gia lớp học là các đảng viên đến từ Đảng ủy các xã/thị trấn và các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trên địa bàn huyện, tất cả điều có bằng đại học. Trong 9 ngày học tập, các học viên sẽ nghiên cứu, thảo luận các nội dung về: Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; Vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Qua lớp học nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị trong lực lượng cán bộ, đảng viên; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Tin, ảnh:  Nguyễn Nghị


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30187526