Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy khối Dân Chính Đảng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 4

(TGAG)- Sáng ngày 20/9, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh tiến hành khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho hơn 200 cán bộ đảng viên các chi bộ thuộc Đảng ủy khối Dân Chính Đảng năm 2016.
 

Trong thời gian từ ngày 20 - 23/9/2016, các học viên sẽ được nghiên cứu học tập 07 chuyên đề bao gồm: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở An Giang; tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước và địa phương về tôn giáo, dân tộc; Một số vấn đề về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.

Qua lớp học lần này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giúp đảng viên hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược về “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trong giai đoạn mới hiện nay./.

Tin, ảnh:  NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16079474