Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

(TGAG)- Hiện nay đảng bộ cấp huyện và cơ sở trong tỉnh đang tập trung học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghi quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII.
 
Khẳng định thành tựu cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 87 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua bao khó khăn thách thức để đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ngày hôm nay, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được tăng cường, cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay”. Tuy nhiên, Đảng đang đứng trước những thách thức lớn, đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; “Tự diễn biến”. “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng sự tồn vong của chế độ.

Học tập, quán triệt Nghị quyết lần này cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta; là một tất yếu, của quá trình tồn tại và phát triển của Đảng. Với yêu cầu trước mắt và lâu dài là khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; để Đảng đủ tầm lãnh đạo đất nước thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; cũng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

“Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phân cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoan mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước dân”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI yêu cầu cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhận diện và đấu tranh phòng chống sự suy thoái. Lần này, trước hết phải nhận thức những biểu hiện suy thoái mà Trung ương chỉ ra có những việc đã từng tồn tại trong xã hội? Mà đối với cán bộ, đảng viên phải gương mẫu bài trừ và đặc biệt hơn là vấn đề về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với bản thân. 27 biểu hiện suy thoái đó được Trung ương nêu cụ thể để mỗi người tự rà soát, đánh giá lại tổ chức mình, bản thân mình và đồng chí mình để phòng chống có hiệu quả. Đây là những vấn đề mà mỗi người phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật để “xây” và “chống”, không trừ bất cứ một cán bộ, đảng viên nào!

Thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII là vấn đề cấp bách và lâu dài, tuy có những khó khăn, nhưng có nhiều thuận lợi cơ bản hơn lúc nào hết. Đó là đất nước ta có hòa bình, độc lập, thống nhất; Nhân dân ta đang ra sức thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thế hệ hôm nay có mục tiêu và điều kiện rõ ràng để lập thân, lập nghiệp; đem lại ấm no, hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình mình và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Lê Hồng Khâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23273568