Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên ngành huyện

(TUAG)- Sáng ngày 11/8, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên thuộc các chi, đảng bộ ngành huyện (lớp 01). Đến dự có đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
 


Hội nghị được nghe quán triệt các chuyên đề về Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Bên cạnh đó, Hội nghị còn hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 

Thông qua, hội nghị nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Cao Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32541719