Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh: Một số vấn đề cần lưu ý

(TUAG)- Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, sự thành công trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

​Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ và thông qua Nghị quyết với nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”.Vấn đề quan trọng sau Đại hội là cần tập trung chuẩn bị việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm thấm nhuần trong nhận thức những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả và nhanh chóng, khắc phục tình trạng Nghị quyết thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Nói phải đi đôi với làm, học phải hành. Vì vậy, để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có chất lượng, thiết nghĩ các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt theo đúng tinh thần Chỉ thị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết; trong quán triệt, triển khai Nghị quyết cần liên hệ thực tiễn, chứng minh thực tiễn. Các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết cần phải được tập trung nghiên cứu sâu và cụ thể hóa, gắn với Nghị quyết và quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ chủ chốt các cấp cần nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản, điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của những quan điểm, giải pháp để chỉ đạo vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách đầy đủ, thiết thực gắn với thực tế của địa phương để vừa nắm vững các nội dung cơ bản trong Nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Thứ hai, từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc viết thu hoạch cá nhân sau học tập, quán triệt. Bài viết thu hoạch cần thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; đồng thời liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp thực hiện ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng, nhắc nhở cá nhân quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ ba, xuất phát từ thực tiễn của địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp tập trung trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên trong thực hiện. Qua đó, góp phần định hướng chung những nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực.

Thứ tư, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện truyền thông để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép những nội dung của Nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, thiết thực, hiệu quả. Qua thực tế cho thấy, mọi chủ trương nếu được tuyên truyền sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Mặt khác, sẽ rất thuận lợi trong đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ năm, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát ngay từ khâu tổ chức học tập, quán triệt, vì đây là khâu đầu tiên quyết định nhận thức đúng đắn những chủ trương, quan điểm, kịp thời uốn nắn nhận thức sai trái, lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, tiến bộ.  

Thứ sáu, nhanh chóng sơ kết rút kinh nghiệm ngay sau học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh, kịp thời ban hành điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách mới phù hợp với thực tiễn. Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cần có tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ. Đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm. Như vậy thì mới có hiệu quả tốt hơn trong việc triển khai đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào trong cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là sự kế thừa và tiếp tục phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Vì vậy, tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh ở các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

TRÌNH LAM SINH
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095454