Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Một số điểm nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014

(TGAG)- Năm 2014, tiếp tục thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và trên cơ sở Kế hoạch số 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 17 văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (03 quyết định, 14 kế hoạch). Đây là những cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 tại cơ quan, đơn vị.

Về đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cấp tỉnh có 151 báo cáo viên; cấp huyện có 204 báo cáo viên. Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đều được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật mới. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn bố trí được 2.062 tuyên truyền viên pháp luật. Đây là lực lượng đóng vai trò hết sức quan trọng vào việc chuyển tải pháp luật vào đời sống xã hội.

Thứ hai, tăng cường củng cố về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có 28 thành viên, được cơ cấu ở các sở, ngành; từng thành viên Hội đồng được phân công trách nhiệm cụ thể. Hội đồng hoạt động trên cơ sở Quy chế phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật mà công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ ba, cả hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung vào việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013: căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp tại cơ quan, đơn vị. Điều đáng quan tâm là có rất nhiều sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện đã đưa việc triển khai thi hành Hiến pháp vào sinh hoạt trong “Ngày pháp luật”.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 toàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt được những kết quả thiết thực như: tổ chức 746 Hội nghị giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013, có 33.419 lượt người tham dự. Biên soạn, cấp phát tài liệu và các hình thức phổ biến khác... Tuyên truyền Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp âm nội dung tuyên truyền Hiến pháp trên hệ thống loa truyền thanh. Tổ chức Hội thảo “Hiến pháp 2013 và vấn đề đổi mới tố tụng hình sự ở Việt Nam”.

Thứ tư, tiếp tục quán triệt việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” có hiệu quả: Mô hình “Ngày pháp luật” được tổ chức triển khai rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật” như phát động đến các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua thực hiện “Ngày pháp luật”; hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp tài liệu sinh hoạt... Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc tổ chức “Ngày pháp luật”. Nội dung triển khai chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị và những văn bản quy phạm pháp luật mới do Trung ương và địa phương ban hành.

Thứ năm, sử dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều hình thức được tiếp tục sử dụng đem lại hiệu quả thiết thực như: phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng; biên soạn và phát hành các tài liệu pháp luật; phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thi tìm hiểu pháp luật; phổ biến pháp luật thông qua các phiên tòa lưu động; công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù... tiếp tục được phát huy tốt dựa trên cơ sở tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương... Trong đó công tác tuyên truyền miệng vẫn chiếm nhiều ưu thế nhất. 

Có thể nói, trong năm 2014 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như sự quan tâm rất cụ thể, thiết thực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; của lãnh đạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự hoạt động tích cực và đều tay của các thành viên Hội đồng các cấp, sự cố gắng tích cực và năng động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật...

Tất cả các yếu tố đó đã tạo thành sức mạnh tổng hợp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có sắc thái mới, tạo đà cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và những năm tiếp theo.

Cao Thanh Sơn


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23302559