Truy cập hiện tại

Đang có 258 khách và không thành viên đang online

Bác Hồ với những mốc son lịch sử

(TGAG)- Kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, chứng kiến cảnh đau khổ lầm than của người dân mất nước và được hun đúc bởi tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh. Âm thầm mang nỗi đau dân tộc vong quốc nô, khát vọng cứu đồng bào thoát khỏi ách áp bức lầm than, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tự giới thiệu  là Văn Ba (hay biệt danh Anh Ba) xin làm phụ bếp trên con tàu Amiral La Touche Treville rời Bến Nhà Rồng lên đường sang Pháp quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Năm 1912, Nguyễn Tất Thành theo con tàu tiếp tục đi... và dừng lại ở nước Mỹ cuối năm 1912. Tại đây, Người có dịp tìm hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập của Nhân dân Mỹ và tìm đọc bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng trong lịch sử. Người vừa đi làm thuê để kiếm sống vừa tìm hiểu đời sống của những người lao động Mỹ và cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của những người da đen.

Khoảng đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành theo tàu rời Mỹ trở về Le Havre (Pháp), sau đó sang Anh. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành rời Luân Đôn, trở lại Pháp. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18/6/1919, đại biểu các nước đế quốc tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) họp ở Versailles (Pháp). Thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Tất Thành gửi tới Hội nghị Versailles bản Yêu sách của Nhân dân An Nam. Dưới bản Yêu sách Nguyễn Tất Thành ký tên: Nguyễn Ái Quốc. Đây là lần đầu tiên tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện. Bản Yêu sách gồm tám điểm, vạch trần bản chất giả dối của các cường quốc thống trị, phản ánh nguyện vọng được tự do, dân chủ của Nhân dân Đông dương.

Sự kiện cực kỳ quan trọng làm chuyển biến cơ bản nhận thức con đường cứu nước giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc là khi được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanite) tháng 7/1920. Luận cương đã mang lại cho Nguyễn Ái Quốc ánh sáng về con đường cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa. Sau này Người viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Ngày 25/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia Đại hội của một chính đảng tại Pháp và tại Đại hội này Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản) và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, đây là một mốc lịch sử quan trọng trong hành trình đi tìm đường cứu nước của Người, đánh dấu bước chuyển biến quyết định, nhảy vọt, thay đổi về chất trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người - từ một Nhà yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản. Một thời kỳ hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trên các lĩnh vực đấu tranh cách mạng, đặc biệt là các diễn đàn, các Đại hội quốc tế và trên báo chí, nhằm lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với Nhân dân các nước thuộc địa, thức tỉnh Nhân dân các nước thuộc địa, hướng họ vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Ngày 11/4/1922, Tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) được xuất bản, Nguyễn Ái Quốc được phân công làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút của tờ báo. Cũng từ những bài báo, Nguyễn Ái Quốc đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân ở các thuộc địa, thức tỉnh phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, thông qua nội dung các bài báo, Người chỉ ra yêu cầu cần thiết của việc thực hiện đoàn kết giai cấp và đoàn kết quốc tế, giữa Nhân dân các thuộc địa, giữa thuộc địa với chính quốc và coi đó là những điều kiện và nguyên tắc đấu tranh cách mạng, bảo đảm cho cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 13/6/1923, Nguyễn Ái Quốc rời Paris đến Liên Xô, quê hương của Cách mạng Tháng Mười, bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước của Lênin vĩ đại.

Quá trình tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc ngày càng có hệ thống và hoàn thiện khi Người tham gia Đảng Cộng sản Pháp, học tập ở Đại học Phương Đông, sống trong không khí sục sôi ở trung tâm phong trào cộng sản ở Liên Xô, hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. Nhận thức của Người về sức mạnh của Nhân dân lao động, về mối quan hệ giữa các dân tộc bị áp bức, giữa cách mạng ở các nước thuộc địa và các nước chính quốc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về chính quyền cách mạng... ngày càng sâu sắc và có những luận điểm bổ sung, phát triển, sáng tạo.

Cuối tháng 10/1924, thực hiện sự phân công của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc rời Mátxcơva, đi Trung Quốc. Người đến Quảng Châu ngày 11/11/1924, xúc tiến việc chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản kiểu mới cho giai cấp công nhân và dân tộc Việt. Người bắt đầu xây dựng những nhân tố bảo đảm cho cách mạng Việt Nam: Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, khơi dậy tinh thần đấu tranh của các tầng lớp Nhân dân, xây dựng tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển lực lượng cách mạng...

Tháng 6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tập hợp những thanh niên yêu nước Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng, Người mở những lớp huấn luyện cán bộ và ra mắt tờ báo Thanh niên (21/6/1925). Báo Thanh niên ra hằng tuần, bằng tiếng Việt, là tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng nước ta.

Năm 1930, với vai trò là người đại diện Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm trở lại Trung Quốc, tại Cửu Long (Trung Quốc) chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; việc hợp nhất thành công các tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất là công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn (qua Chánh cương, Sách lược vắn tắt), có hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ, rộng khắp cả nước, là một bước ngoặt quyết định của lịch sử cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc - Người tìm ra con đường cứu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; người tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Người rèn luyện, cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực của Đảng Mác - Lênin chân chính, trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28 tháng 01 năm 1941, Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc; vận dụng sáng tạo và khoa học Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh đất nước đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng, dân tộc ta tiếp tục trường kỳ kháng chiến, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) với lòng kính yêu và tưởng nhớ công lao to lớn của Người, thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng nhân dân quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công cuộc đổi mới được Đảng và Nhà nước đã đề ra./.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534564