Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

An Giang: Ban hành kế hoạch về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

(TGAG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 22-3-2017, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Đánh giá tình hình công tác thông tin cơ sở trên địa bàn An Giang thời gian qua, kế hoạch nêu rõ: công tác thông tin cơ sở đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nhiều thiết chế thông tin cơ sở như hệ thống đài truyền thanh, các điểm bưu điện văn hóa, trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng, đội thông tin lưu động, thư viện, tủ sách pháp luật… được tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động, là cầu nối quan trọng nhằm chuyển tải thông tin giữa người dân với Đảng và chính quyền các cấp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, nhu cầu thông tin và nguồn cung cấp thông tin phát triển nhanh chóng, ngày càng phức tạp, công tác thông tin cơ sở cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Mục đích, yêu cầu kế hoạch lần này nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất – kinh doanh; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai trái, xuyên tạc…

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thông tin cơ sở; củng cố, phát huy hiệu quả các thiết chế thông tin cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền miệng với phát huy dân chủ cơ sở.

Trên cơ sở nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở phải phù hợp tình hình thực tiễn, kết hợp điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có với các phương tiện truyền thông hiện đại; rà soát, củng cố các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với vùng nông thôn, biên giới, tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. /.

Tin:  Lê Hân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30391525