Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt

(TUAG)- Ngày 11/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt huyện bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu huyện đến điểm cầu 18 xã, thị trấn, với 590 đại biểu tham dự.Chủ trì điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tô Văn Chấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đến dự và là báo cáo viên của hội nghị có Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Buổi sáng, báo cáo viên thông tin với hội nghị chuyên đề: Kỹ năng nhận diện và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Theo đó báo cáo viên nhắc lại quan điểm Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.Báo cáo viên nhấn mạnh, phải luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở mỗi thời kỳ, nhất là mỗi thời điểm khó khăn của cách mạng.

Trong tình hình mới yêu cầu chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản thường xuyên, lâu dài. Trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị với những nội dung, phương thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện ở từng lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách.

Thông qua hội nghị làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về sự quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Đồng thời, có những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực phản động.

Báo cáo viên lưu ý, trong công tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả; chủ động phản bác quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả, tính thuyết phục cao; phát huy sức mạnh tổng hợp các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền: Các kênh truyền thông, tuyên truyền miệng, internet, mạng xã hội, tuyên truyền đối ngoại.Buổi chiều cùng ngày, báo cáo viên tiếp tục thông tin chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt và biện pháp xử lý, định hướng dư luận xã hội tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02-KH/HU, ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2015”./.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120210