Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Tăng cường bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng!

(TGAG)- Vua Lê Thánh Tông, bậc “hùng tài đại lược” trị vì đất nước đạt tới đỉnh cao cường thịnh, để lại dấu ấn sâu đậm cho muôn đời đã khẳng định: Nếu có cái gì đó làm cho triều đình đổ vỡ, làm cho muôn dân bại hoại, thì đó chính là nạn quan tham lại nhũng. “ Hồng Đức hình luật” định rõ: Quan lại tham nhũng 50 quan tiền bị xử tử. Kế thừa người xưa, ngày 26-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký “Quốc lệnh” cũng quy định: “Ăn cắp của công sẽ bị xử tử”. Hiện nay tham nhũng không còn là nguy cơ mà đã trở thành “quốc nạn”; nó đã lan rộng, leo cao, chui sâu... Gần đây, công tác phòng chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả toàn diện; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, được dư luận cả trong và ngoài nước đánh giá cao…
    
Cuộc đấu tranh đang vào giai đoạn quyết liệt. Tuy nhiên công tác phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Hiệu quả phát hiện vụ việc tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chưa cao; các cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt, thẩm quyền còn hạn chế… Các vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở. Mặc dù, Ðảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu. Nhưng tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; không ít trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm…
    
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.

Phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo. Trong đó, sớm ban hành quy định và hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết, đồng bộ, phân rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý. Ban hành quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức mà Luật Tố cáo năm 2018 chưa quy định. Cùng với đó phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo.

Nhanh chóng củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Ðẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm. Ðộng viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người tố cáo, nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này./.

Sự thật
-------------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16061916